Mangfoldighed i bestyrelsen

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

I medfør af lov om finansiel virksomheds § 70, stk. 1, nr. 4, har bestyrelsen fastlagt en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen. Med politikken ønsker bestyrelsen at fremme den for sparekassens relevante og nødvendige mangfoldighed i bestyrelsen.

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

1 - Indledning
I medfør af lov om finansiel virksomheds § 70, stk. 1, nr. 4, har bestyrelsen fastlagt en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen. Med politikken ønsker bestyrelsen at fremme den for sparekassens relevante og nødvendige mangfoldighed i bestyrelsen.
2 - Mangfoldighed

Bestyrelsen ønsker en sammensætning ud fra forskellighed i kompetencer og baggrunde, særligt højt vægtes behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. forskelle i faglighed, erhvervserfaringer, køn og alder.

Mangfoldighed ses som en styrke, der kan bidrage positivt til sparekassens udvikling, risikostyring, robusthed, succes og vækst.

Bestyrelsen ønsker via mangfoldighed at øge kvaliteten af arbejdet og samspillet i bestyrelsen, blandt andet gennem en forskelligartet tilgang til ledelsesmæssige opgaver.

Bestyrelsen lægger vægt på, at der sker en fyldestgørende behandling af alle emner i bestyrelsen.

For at fremme en tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer og sikre op-timalt udbytte af arbejdet med mangfoldighed i bestyrelsen, ønsker bestyrelsen at fokusere på følgende elementer under pkt. 3-5:

3 - Kompetencer

Bestyrelsen inddrager på relevant vis de krav til bestyrelsens kompetencer og selvevaluering, der er fastlagt i lov om finansiel virksomhed, herunder § 64 og § 70, stk. 4 i ledelsesbekendtgørelsen, Finanstilsynets vejledning om bestyrelsens evaluering af dens kollektive egnethed i pengeinstitutter og realkreditinstitutter, Finans Danmarks ledelseskodeks samt anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.

Bestyrelsen har ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen fokus på at tiltrække kandidater med forskellige kompetencer, baggrunde, viden og ressourcer, der modsvarer sparekassens forretningsmodel, risikoprofil, strategi og aktiviteter.

Ved udpegning af kandidater til bestyrelsen lægges afgørende vægt på at sikre efterlevelse af konklusion og handlingsplaner fastlagt i bestyrelsens selvevaluering. Endvidere tillægges følgende kvalifikationer og kompetencer vægt:

• Ledelseskompetence – ledelseserfaring, strategi, risikostyring, eksekvering, kontrol

• Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse, viden

• Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning

• Økonomikompetence – evne til at forstå og respektere økonomiske forhold

• Faglig kompetence – kendskab til den finansielle sektor og dens konkurrenceforhold

• Almen kompetence

• Indsigt i samfundsforhold

• Indsigt i erhvervslivets forhold – generelt og på brancheniveau

• Indsigt i den private sektors forhold

• Øvrige kompetencer – personlighed, integritet, analytisk, bred kontaktflade, organisatorisk, engagement og tid

Kvalifikationer og kompetencer kan være opnået på baggrund af den enkelte kandidats uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller personlige erfaringer.

 

4 - Ligelig fordeling af begge køn
Bestyrelsen har opstillet måltal for den kønsmæssige fordeling blandt sparekassens repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 
5 - Medarbejderrepræsentation
Bestyrelsen ønsker en sammensætning af bestyrelsen, som er med til at sikre, at flere vinkler på samme sag overvejes, og at alle interesser i bestyrelsen tilgodeses. Bestyrelsen finder det derfor naturligt, at medarbejderne lader sig repræsentere i bestyrelsen via reglerne om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
6 - Offentliggørelse
Sparekassen offentliggør på hjemmesiden oplysninger om, hvordan sparekassen lever op til kravene i lov om finansiel virksomhed om fastlæggelse af en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.
7 - Afrapportering

Sparekassen har ikke oprettet et nomineringsudvalg, og den samlede bestyrelse deltager i arbejdet.

8 - Opfølgning

Bestyrelsen gennemgår politikken en gang om året med henblik på at tilpasse politikken til sparekassens udvikling.

Således godkendt på bestyrelsesmødet den 19. juni 2023