BEKENDTGØRELSE OM

Lønpolitik

Aflønningspolitik, jf. lov om finansiel virksomhed § 77 a

Lønpolitik for Broager Sparekasse

I medfør af Lov om finansiel virksomhed, CRR forordningen samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen vedtaget følgende lønpolitik.

Politikken fastsætter sparekassens politik og retningslinjer for tildeling af løn, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse, og herved fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning.
Det er desuden formålet, at lønpolitikken er i overensstemmelse med sparekassens strategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, herunder aflønning af ansatte i overensstemmelse med lovkrav om beskyttelse af kunder og investorer samt lovgivning i øvrigt.

Aflønningspolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen til godkendelse på repræsentantskabet.

 

Aflønningspolitik for Broager Sparekasse

1 - Indledning
I medfør af Lov om finansiel virksomhed, CRR forordningen samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen vedtaget følgende lønpolitik.

Politikken fastsætter sparekassens politik og retningslinjer for tildeling af løn, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse, og herved fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning.
Det er desuden formålet, at lønpolitikken er i overensstemmelse med sparekassens strategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, herunder aflønning af ansatte i overensstemmelse med lovkrav om beskyttelse af kunder og investorer samt lovgivning i øvrigt.

Aflønningspolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen til godkendelse på repræsentantskabet.
 
2 - Lønpolitik
Politik vedrørende løn og pension samt retningslinjer for pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelse for bestyrelse, direktion, ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt ansatte i kontrolfunktioner i Broager Sparekasse.

Bestyrelse og direktion

Repræsentantskabet har besluttet, at bestyrelsen aflønnes med fast honorar.

Der udbetales således ikke variable løndele til bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, pension eller anden tilsvarende ordning.

Væsentlige risikotagere

Bestyrelsen udpeger efter behov dog minimum årligt de ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil.

Udover bestyrelse og direktion, som per definition er risikotagere, er følgende medarbejdere udpeget: 

  • underdirektør Morten Vestergaard
  • kreditdirektør Andreas Hessellund Andresen
  • complianceansvarlig Doris Kristensen

Vederlæggelsen af væsentlige risikotagere varetages af direktionen.

Der udbetales ikke variable løndele til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil (væsentlige risikotagere), hverken i form af løn, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb som tildeles i løbet af året.

Ansatte i kontrolfunktioner

Der udbetales ikke variable løndele til ansatte i kontrolfunktioner, hverken i form af løn, pensionsbidrag eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.

Lønpolitik gældende for ansatte i sparekassen

I tilknytning til ovennævnte lønpolitik, der gælder for de angivne persongrupper, gælder følgende regler for aflønning af samtlige ansatte i sparekassen, når de udfører de beskrevne aktiviteter.

Ansatte der rådgiver forbrugere om samt yder eller bevilger kredit mod pant eller ved en tilsvarende sikkerhedsstillelse i fast ejendom, fastlægges, så der er overensstemmelse med sparekassens forpligtelser jf. god skik reglerne i Lov om finansiel virksomhed. Aflønning til de ansatte må ikke tilskynde til risikotagning, som overskrider sparekassens risikoprofil. Derudover skal aflønning være uafhængig af antallet af imødekomne ansøgninger om boligkredit eller andre former for salgsmål.

Aflønning til ovennævnte persongruppe sker alene i henhold til indgået overenskomst.

Der udbetales ikke variable løndele til øvrige ansatte i sparekassen ud over, hvad der følger af indgået overenskomst.
 
3 - Aflønningsudvalg

Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.

 


4 - Årlig gennemgang af lønpolitikken
Aflønningspolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken en gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til sparekassens udvikling.
 
5 - Efterlevelse af lønpolitikken og kontrol med dens efterlevelse
Sparekassens bestyrelse har ansvaret for lønpolitikkens gennemførelse. Sparekassens bestyrelse fastsætter nærmere retningslinier for kontrol af politikkens efterlevelse, der sikrer at der mindst én gang årligt foretages kontrol af, om politikken efterleves. Resultatet heraf rapporteres til bestyrelsen.