Halvårsregnskab 2023 - Broager Sparekasse lander rekordresultat for første halvår

Broager Sparekasse kommer ud af første halvår 2023 med et overskud på kr. 24,6 mio. før skat. Det viser halvårsregnskabet, som blev offentliggjort tirsdag morgen. Resultatet er kr. 26,2 mio. bedre end samme periode sidste år. Det er det bedste halvårsresultat i sparekassens historie.
Rekordresultatet offentliggøres samtidig med at bestyrelserne bag Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse under overskriften ”Flere kræfter i Syd- og Sønderjylland” har besluttet at indstille til, at sparekasserne indgår i en ligeværdig fusion. 

Den positive udvikling i Broager Sparekasse i første halvår 2023 skyldes især stigende ind- og udlånsrenter samt positiv kursregulering. Broager Sparekasse har en betydelig overskudslikviditet, som er placeret i Nationalbanken og i værdipapirer, hvilket bidrager væsentligt til øgede renteindtægter.

Sparekassen øger sin basisindtjening markant

Netto renteindtægterne udgør kr. 38,6 mio. i første halvår 2023, hvilket er kr. 14,0 mio. mere end første halvår 2022. Gebyrer og provisionsindtægter udgør kr. 26,4 mio., hvilket er kr. 1,5 mio. mindre end samme periode sidste år.

Udgifterne til personale og administration stiger fra kr. 39,7 mio. til kr. 45,7 mio. Stigningen kan primært henføres til investeringer i IT-løsninger og engangsudgifter til personalet. 

Udover effekten af det øgede renteniveau, bidrager kursreguleringer positivt med kr. 0,9 mio. til periodens resultat. Til sammenligning var kursreguleringen negativ med kr. 17,1 mio. i samme periode sidste år.

Sparekassens basisindtjening udgør kr. 23,4 mio. pr. 30. juni 2023 mod kr. 14,4 mio. sidste år.

Øget kapitalgrundlag

Pr. 30. juni 2023 udgør Broager Sparekasses egenkapital kr. 316 mio., hvilket er en forøgelse på kr. 16 mio. i forhold til 31. december 2022. Stigningen kan henføres til vækst i garantkapitalen samt overskuddet fra første halvår. Det justerede kapitalgrundlag er opgjort til kr. 272 mio., svarende til en kapitalprocent på 23,6% pr. 30. juni 2023. Dette uden indregning af halvårsresultatet pr. 30.06.2023. Sparekassen er således robust og godt rustet til en fremtidig fusion med Frøs Sparekasse.

Nedskrivninger 

Periodens nedskrivninger udgør en indtægt på kr. 0,2 mio. mod en indtægt på kr. 1,1 mio. i 2022.
Selvom sparekassen endnu ikke har konstateret nævneværdige nedskrivninger relateret til den økonomiske udvikling, vurderes risikobilledet at kunne medføre potentielle tab på sigt. Til at afdække følgerne har sparekassen fastholdt det ledelsesmæssige skøn i relation til nedskrivningerne på kr. 19,5 mio. i forhold til ultimo 2022, svarende til 2,1% af sparekassens nettoudlån pr. 30. juni 2023.

Forventninger til fremtiden og ønsket om en fusion

Stigende renter og et lavt niveau af nedskrivninger har især været medvirkende til, at Broager Sparekasse er kommet væsentligt bedre igennem første halvår 2023 end forventet. 
Med udgangspunkt i den nuværende markedssituation er forventningerne til årets resultat før skat opjusteret til niveauet kr. 40-45 mio. før skat.

I forhold til fusionen mellem Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse udtaler direktør Lars Christensen: ”Det er en privilegeret situation, at bestyrelsen indstiller til en fusion af to lokale sparekasser, der begge leverer rekordresultater på halvåret og har et robust kapitalgrundlag. Når vi ønsker at fusionere, handler det om at fremtidssikre sparekasserne og blive endnu bedre i stand til at imødekomme de øgede sektor- og compliancekrav i fremtiden. Kort sagt vil vi samle flere stærke kræfter i Syd- og Sønderjylland til glæde for kunder, medarbejdere og lokalområdet.” 

 

Se regnskabet

Klik for at se halvårsregnskabet for 2023