Årsrapport 2020

Et tilfredsstillende resultat trods Covid-19

Årsregnskab 2020 – et tilfredsstillende resultat trods Covid-19

2020 har givet et tilfredsstillende resultat i Broager Sparekasse ́s nu 176 årige historie. 2020 vil uundgåeligt blive husket for coronakrisen og de påvirkninger dette har haft, og stadig har, på samfundet.

Regnskabet for 2020viser et resultat på kr. 14,3mio.i overskudfør skat mod et resultat på kr. 29,9mio.for 2019.

”Resultatet er tilfredsstillende. Basisindtjeningen er dog fortsat under pres, dels på grund af generelt stigende omkostninger samt det lave renteniveau”, siger Broager Sparekasses direktør Lars Christensen.

I forhold til 2019 kan forskellen i resultatet hovedsageligt forklares med faldende kursreguleringer. I 2019 havde sparekassen en ekstraordinær kursgevinst ved salg af 75% af aktierne i Sparinvest til Nykredit på ca. kr. 14 mio.

Grundet situationen omkring Covid-19 og de usikkerheder det medfører, har sparekassen udgiftsført nedskrivninger for alt kr. 8,9mio., som et ledelsesmæssigt skøn. Til trods for dette ledelsesmæssige skøn, kan sparekassen samlet set indtægtsføre kr. 2,7 mio. på nedskrivningerne. Dette viser at sparekassen har en solid bonitet på kundebasen.

Sparekassens samlede udlån falder 7,4%. Årsagen hertil kan blandt andet forklares med de hjælpepakker og momslån staten har tilbudt under coronakrisen. Dette har medført lavere træk på kundernes kreditter. Sparekassens samlede kreditformidling bestående af eget udlån, formidlet lån til DLR-Kredit og Totalkredit, viser dog en samlet stigning på kr. 176 mio. eller 4,4%, hvilket er meget tilfredsstillende.

Det samlede indlån er steget med 8,6% og udgør nu for første gang mere end kr. 2 mia.

Sparekassens kapitalsituation er også tilfredsstillende. Kapitalprocenten er steget fra 20,9til 21,5%. Det betyder, at sparekassen er godt polstret til at modstå kommende krav og samfundsøkonomiske udsving.

Forventninger til 2021

I budgettet for 2021 forventes stigende nettorente-og gebyrindtægter i forhold til 2020.Stigendenettorenteindtægter, grundet indførelse af negativ indlånsrente for private, samt stigende gebyrindtægter grundet forøget forretningsomfang med samarbejdspartnere, herunder bl.a. DLR Kredit, Totalkredit og Nærpension. Med de nævnte forudsætninger forventer sparekassen et resultat før skat i størrelsesordenen 14-18 mio. kr.