Solpark

Bæredygtige investeringsprodukter

Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Politik for integration af bæredygtighedsrisici 

Investering har alle dage været forbundet med risiko. I Broager Sparekasse ønsker vi at give kunderne en god og tryg investeringsoplevelse. Det handler ikke kun om at få kundens investeringer til at vokse, men også om at få dem til at vokse på den rigtige måde for kunden. Når vi yder investeringsrådgivning til kunderne, sørger vi blandt andet for, at kunden er bevidst om risikoen ved investering. Vi forsøger også at hjælpe kunden med at beskytte investeringen mod begivenheder og forhold, der kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af vores kunders investeringer.

Investeringsrisiko kan komme mange steder fra. Ved bæredygtighedsrisiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som – hvis den opstår – kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Lige nedenfor har vi beskrevet, hvordan vi i sparekassen integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutningsproces og ved investeringsrådgivning. Det gælder for de kunder, der får rådgivning en gang imellem og for de kunder, der har valg at give os fuldmagt til løbende at passe deres investeringer. Alt sammen med det formål, at vi kan træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger og levere investeringsmuligheder, der kan skabe konkurrencedygtige og langsigtede afkast.

I integrationen af bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutningsproces og ved investeringsrådgivning arbejder vi med 3 fokuspunkter:

Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Fokuspunkt 1 - Udvælgelse af samarbejdspartner

Vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet f.eks. investeringsforeninger udvælges blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt. I udvælgelsen af vores samarbejdspartnere på investeringsområdet lægger vi bl.a. vægt på, at samarbejdspartneren, hvor det er relevant:

 • Integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i investeringsanalyse- og beslutningsprocesser.
 • Er aktiv ejer og indarbejder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i politikker vedrørende ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne.
 • Søger at opnå åbenhed om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold fra de selskaber, der investeres i.
 
Fokuspunkt 2 - Screening af investeringer

Vores samarbejdspartnere forventes, hvor det er relevant for deres investeringsprodukter, at identificere selskaber med potentielle bæredygtighedsrisici og eventuelt opstille investeringsrestriktioner over for bestemte industrier.

Det kunne f.eks. være en normbaseret screening af selskaberne, hvor der sigtes mod at identificere brud på relevante internationale normer og konventioner om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption. For investeringer eller selskaber, som har et bekræftet brud på én eller flere internationale normer eller konventioner, opfordrer vi til, at vores samarbejdspartnere enten: 

 • Indleder dialog med selskabet med henblik på at få selskabet til at tage ansvar for bruddet og ændre adfærd eller
 • Ekskluderer selskabet fra investeringsuniverset. 

  Udover den normbaserede screening forventer vi, at vores samarbejdspartnere foretager en aktivitets-baseret screening af selskaberne. 
  Konkret forventer vi, at samarbejdspartneren som minimum ekskluderer selskaber, der agerer inden for: 
 • Klyngevåben
 • Landminer
 • Kemiske våben
 • Biologiske våben
 • Atomvåben, der ikke er omfattet af Traktaten om ikke-spredning af kernevåben 
Fokuspunkt 3 - Aktivt ejerskab

Med det formål at understøtte selskabernes udvikling og langsigtede værdiskabelse forventer vi, at vores samarbejdspartnere på investeringsområdet, f.eks ved udøvelse af stemmerettigheder eller dialog, påvirker miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, hvor det er relevant i de selskaber, der investeres i. 

Når vi tager investeringsbeslutninger på kunders vegne.

Når vi på vegne af kunderne sammensætter investeringsporteføljer, inddrages miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i udvælgelsesproceduren af de selskaber, som der investeres i. Via samarbejde med vores produktleverandører foretages der overordnede screeninger, således at der så vidt muligt begrænses investeringer i selskaber, som ikke lever op ti en vis bæredygtighedsstandard.

Sparekassen søger at begrænse investeringer i selskaber, der ikke lever op til en vis bæredygtighedsstandard, idet vi ønsker at begrænse risikoen for, at kunderne lider økonomiske tab eller andre væsentlige negative konsekvenser som følger af en begivenhed, som er skabt på grund af, at selskabet ikke har levet op til bæredygtighedskriterier. Vi søger således at undgå at foretage investeringer i selskaber, hvor der f.eks. er dårlige arbejdsforhold, korruption o.s.v.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at sparekassen ikke yder investeringsrådgivning i form af porteføljepleje. Når sparekassen tager investeringsbeslutninger på kunders vegne, er det i forbindelse med udbydelse af puljeløsninger. Der er i sparekassen aktuelt udbud af puljer til pensionsmidler. I løbet af 2021 udbydes puljeløsning til frie midler kaldet Investeringskontofri.

I praksis betyder det, at sparekassen lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi sammensætter puljeløsninger.

Når vi yder kunden investeringsrådgivning

Når vi udøver investeringsrådgivning, tages der blandt andet også højde for, om kunden foretrækker investeringer i selskaber, som har en høj standard for inddragelse af bæredygtighed i deres daglige drift.

Integration af bæredygtighedsrisici er et blandt mange tiltag

I Sparekassen holder vi løbende fokus på at integrere bæredygtighedsrisici i investeringsprocesserne, da vi ønsker at skabe langsigtede afkast for kunderne samtidig med, at vi bidrager positivt til samfundet og miljøet.

Direktionen er ansvarlig for udarbejdelse og efterlevelse af politikken, ligesom direktionen løbende, minimum årligt, følger op på politikken med henblik på revision og opdatering af politikken.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. januar 2022

Erik Johannsen Peter Eberle

Tina W. Holm Søren Jensen

Anne-Mette Faurholm Michelsen Richard de Churruca

Rasmus S. Jepsen Kent Nissen