Solpark

Bæredygtige investeringsprodukter

Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Politik for integration af bæredygtighedsrisici 

Investering har alle dage været forbundet med risiko. I Broager Sparekasse ønsker vi at give kunderne en god og tryg investeringsoplevelse. Det handler ikke kun om at få kundens investeringer til at vokse, men om at få dem til at vokse på den rigtige måde for kunden. Når vi yder investeringsrådgivning til kunderne, sørger vi bl.a. for, at kunden er bevidst om risikoen ved investering, men vi stopper ikke der. Vi forsøger også at hjælpe kunden med at beskytte investeringen mod begivenheder og forhold der kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af vores kunders investeringer. Investeringsrisiko kan komme mange steder fra. Det kunne være finansielle risici f.eks. renterisiko, men det kan også være fra en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed. Den type risiko kalder vi under et for bæredygtighedsrisici. Som ordet antyder hænger denne type risiko tæt sammen med investering i bæredygtige investeringsprodukter.

Konkret i Broager Sparekasse vil det være typer af investeringsprodukter, der investerer i en økonomisk aktivitet, som bidrager til enten 

 • et miljømæssigt mål som målt f.eks. ved hjælp af nøgleindikatorer for ressourceeffektivitet for anvendelse af energi, vedvarende energi, råmaterialer, vand og jord, for affaldsproduktion og drivhusgasemissioner eller for dens indvirkning på biodiversiteten og den cirkulære økonomi elle
 • et socialt mål, navnlig en investering, som bidrager til at bekæmpe ulighed, eller som fremmer social samhørighed, social integration og arbejdsmarkedsrelationer, eller en investering i menneskelig kapital eller økonomisk eller socialt dårligt stillede lokalsamfund

Alt sammen naturligvis under forudsætning af, at sådanne investeringer ikke er til væsentlig skade for nogle af disse mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis, navnlig med hensyn til solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler.

Vi styrker løbende arbejdet med at integrere miljømæssige og sociale forhold samt selskabsledelse i vores investeringsprocesser. Det kalder vi ESG-integration

Lige nedenfor har vi beskrevet, hvordan vi i sparekassen integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutningsproces. Det gælder såvel for de kunder, der får rådgivning en gang imellem som for de kunder, der løbende får rådgivning. Alt sammen med det formål, at vi kan træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger og levere investeringsmuligheder, der kan skabe konkurrencedygtige og langsigtede afkast. 

I vores ESG-integration arbejder vi med 3 fokuspunkter:

 

Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Fokuspunkt 1 - Udvælgelse af samarbejdspartner

Vores samarbejdspartnere på investeringsområdet f.eks. kapitalforvaltere, investeringsforeninger, værdipapirfonde, m.fl. udvælges blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer investeres ansvarligt.  Helt overordnet stiller vi krav om, at vores samarbejdspartnere på investeringsområdet har en politik for samfundsansvar og ansvarlige investeringer. I udvælgelsen af vores samarbejdspartnere på investeringsområdet lægger vi bl.a. vægt på, at samarbejdspartneren:

 • Integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i investeringsanalyse- og beslutningsprocesser 
 • Er aktive ejere og indarbejder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i politikker vedrørende ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne
 • Søger at opnå åbenhed om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold fra de enheder, der investeres i
 
Fokuspunkt 2 - ESG-screening af investeringer

Samarbejdspartneren skal identificere selskaber med potentielle ESG-relaterede risici og opstille investeringsrestriktioner over for bestemte industrier. 

Vi henstiller til, at vores samarbejdspartnere gennemgår alle potentielle investeringer i forhold til selskabets bæredygtighedsprofil. Der skal foretages en normbaseret screening, hvor investeringerne mindst en gang årligt gennemgås for brud på nedenstående internationale normer og konventioner:

 • FN’s Global Compact
  Der skal måles op imod FN’s 10 principper omkring miljø, antikorruption, arbejdstagerrettigheder, børnearbejde, menneskerettigheder m.v.
 • FN’s Menneskerettighedserklæring
  Vi har fokus på at undgå tvangsarbejde og diskrimination og retten til retfærdig rettergang, ret til ytringsfrihed m.v.
 • OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber
  Vi er interesserede i, hvordan selskaber minimerer negativ indvirkning fra deres aktiviteter samt at få selskaber til at bidrage til økonomisk, social og miljømæssig fremgang.
 • ILO arbejdsmarkedskonventioner om værdige forhold for arbejdstagere
  Det handler om at få udryddet børnearbejde, diskrimination, tvangsarbejde samt opnå retten til faglig organisering.

For investeringer eller selskaber, som har et bekræftet brud på én eller flere af disse internationale nor-mer, kræver vi, at vores samarbejdspartnere enten: 

 • Indleder dialog med selskabet med henblik på at få selskabet til at tage ansvar for bruddet og ændre adfærd eller
 • Ekskluderer selskabet fra investeringsuniverset

Udover den normbaserede screening skal alle investeringer og selskaber igennem en aktivitetsbaseret screening grundigt inden for brud på nedenstående internationale normer og konventioner på minimum årlig basis.

Konkret stiller vi krav om, at samarbejdspartneren som minimum ekskluderer selskaber, der agerer inden for: 

 • Klyngevåben
 • Landminer
 • Kemiske våben
 • Biologiske våben
 • Atomvåben, der ikke er omfattet af Traktaten om ikke-spredning af kernevåben
 
Fokuspunkt 3 - Aktivt ejerskab

Med det formål at understøtte selskabernes udvikling og langsigtede værdiskabelse forventer vi, at vores samarbejdspartnere på investeringsområdet påvirker de selskaber, der investeres i til at integrere bæredygtighed i deres forretningsmodeller, selskabsledelse og rapportering. Vi forventer de udfordrer selskabernes strategier og påvirker dem til at løse og adressere udfordringer og forhold, der påvirker deres forretning. 

Når vi yder kunden investeringsrådgivning

Når vi udøver investeringsrådgivning, tages der, udover de lovgivningsmæssige krav om risikoprofil, investeringshorisont osv., også højde for, om kunden foretrækker investeringer i selskaber, som har en høj standard for inddragelse af bæredygtighed i deres daglige drift. Broager Sparekasse oplyser om de bæredygtighedsrisici, der typisk er ved selskaber, som udøver forretningsdrift på visse udsatte erhvervsområder, og som dermed kan medføre negative konsekvenser for kundens investering. 

Integration af bæredygtighedsrisici er et blandt mange tiltag

I Sparekassen holder vi løbende fokus på at integrere bæredygtighedsrisici i investeringsprocesserne, da vi ønsker at skabe langsigtede afkast for kunderne samtidig med, at vi bidrager positivt til samfundet og miljøet.  

Vi har et mål om at rapportere regelmæssigt om vores tilgang, aktiviteter og fremskridt for bæredygtige investeringer til vores kunder. Udover vores politik for integration af bæredygtighedsrisici er der på sparekassens hjemmeside en beskrivelse af sparekassens tilgang til social ansvarlighed og hvilke bæredygtige og grønne indsatser sparekassen arbejder efter.

Direktionen er ansvarlig for udarbejdelse og efterlevelse af politikken, ligesom direktionen løbende, minimum årligt, følger op på politikken med henblik på revision og opdatering af politikken.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. januar 2021

 
Erik Johannsen Peter Eberle

Jan M. Løper Søren Jensen

Anne-Mette F. Michelsen Richard de Churruca

Rasmus S. Jepsen Kent Nissen