SÅDAN BEHANDLER VI

Persondata

Persondata

Fra den 25. maj 2018 gælder nye regler for håndtering og opbevaring af persondata. Læs her, hvordan vi passer på dine personlige oplysninger som kunde i Broager Sparekasse.

Indsamling og behandling af personoplysninger

Broager Sparekasse indsamler og behandler oplysninger om dig for at kunne tilbyde dig en kvalificeret rådgivning og et udbud af finansielle tjenesteydelser. 

Grundlag for behandling af persondata

For at være kunde hos Sparekassen er du som følge af lovgivningen forpligtet til at give sparekassen en række oplysninger.
Lovgrundlaget for sparekassens behandling af dine oplysninger er den finansielle regulering, samt anden regulering, herunder:

· Betalingsloven
· Bogføringsloven
· Databeskyttelsesloven
· Hvidvaskloven
· Kreditaftaleloven
· Skattekontrolloven

Derudover kan der ske behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, du har indgået, eller overvejer at indgå med sparekassen, eller hvis du har givet samtykke.

Sparekassen foretager endvidere behandling af dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for sparekassen. Det kan f.eks. være forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT og betalingssikkerheden, samt til direkte markedsføring.

Videregivelse af persondata

Sparekassens ansatte og ansatte i koncernselskaber har tavshedspligt. Det betyder, at oplysninger om dig kun videregives med dit samtykke, eller når sparekassen er forpligtet eller berettiget til at videregive oplysninger i henhold til lovgivningen. Oplysninger om dit kundeforhold kan f.eks. videregives uden samtykke til selskaber i sparekassens koncern og samarbejdspartnere til brug for varetagelse af administrative opgaver.

Oplysninger om dig kan f.eks. også videregives uden samtykke til:

SKAT, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), her under Hvidvasksekretariatet, Nationalbanken og andre offentlige myndigheder, når Sparekassen er forpligtet til videregivelsen.
Andre pengeinstitutter m.v. til brug for korrekt registrering ved overførsel af penge.
Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre ved kreditvurdering og misligholdelse af aftale.
I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support overføres personoplysninger til databehandlere. Vi anvender forskellige juridiske mekanismer, som, blandt andet, standardaftaler godkendt af Datatilsynet, for at sikre dine data.

Ret til indsigt

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger sparekassen behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Sparekassen anvender dem til. Du kan få oplyst, hvor længe Sparekassen opbevarer dine personoplysninger og eventuelle modtagere af dine personoplysninger i det omfang, de måtte være blevet videregivet.
Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Sparekassens forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Sparekassens know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

Automatiske afgørelser – herunder profilering

Sparekassen kan træffe automatiske afgørelser, herunder profilering. Du har mulighed for at få indsigt i, hvordan afgørelsen er truffet og konsekvenserne af behandlingen, og du har mulighed for en manuel behandling af en eventuel automatisk afgørelse.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Hvis de oplysninger, Sparekassen behandler om dig, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Med mindre oplysningerne er nødvendige for at gøre et retskrav gældende, har du ret til at Sparekassens behandling alene er begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Sparekassens legitime interesser går forud for dine interesser.

Begrænsning af behandling

Hvis du bestrider korrektheden af de oplysninger, som sparekassen har registreret om dig, eller du har gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for, kan du kræve, at Sparekassen begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres om sparekassens legitime interesser går forud for dine interesser.

Hvis du har krav på sletning af de oplysninger, som Sparekassen har registreret om dig, kan du i stedet anmode Sparekassen om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Hvis behandling af de oplysninger, Sparekassen har registreret om dig, alene er nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Sparekassen har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

Indsigelse mod behandling

Hvis Sparekassen behandler oplysninger om dig på baggrund af din legitime interesse, har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen medmindre der er vægtige legitime grunde til behandlingen.

Dataportabilitet

Hvis Sparekassen behandler oplysningerne om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til Sparekassen, udleveret i et elektronisk format.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagetrækning af samtykke.

Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål kan underdirektør Morten Vestergaard kontaktes. Kontakt på telefonnummer 74 18 38 47 eller via e-mail mv@broagersparekasse.dk