Revisionsudvalget

I henhold til bekendtgørelse om etablering af revisionsudvalg, har bestyrelsen i Broager Sparekasse nedsat revisionsudvalget med følgende medlemmer:

Richard de Churucca

Richard de Churruca

Formand for revisionsudvalget
Medlem af bestyrelsen

Erik Johannsen

Særligt kyndigt medlem af revisionsudvalget
Bestyrelsesformand

Søren A. Jensen

Medlem af revisionsudvalget
Medlem af bestyrelsen

Udvalgets opgaver omfatter:

· Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen
· Overvågning af,  om sparekassens interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer fungerer effektivt
· Overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v.
· Overvågning og kontrol med ekstern revisors uafhængighed


Udvalget mødes mindst 3 gange årligt. 

Revisionsudvalgets kommissorium

Klik på linket herunder for at læse kommissoriet for revisionsudvalget i Broager Sparekasse.