Lokal Puljeinvest kommenterer på situationen

Lokal Puljeinvest om påvirkningen af coronavirus

Coronavirus og dine midler i Lokal Puljeinvest

Har du midler placeret i Lokal Puljeinvest? Så kan du i det følgende læse Lokal Puljeinvests egne kommentarer til, hvordan corona-virussen kan påvirke økonomien og finansmarkederne, og hvordan du som investor kan forholde dig.

"Hvad gør man, når opsparingen har fået coronavirus?

Spredningen af coronavirus fylder efterhånden det meste af mediebilledet, og de finansielle markeder er da også blevet hårdt ramt af smit-ten. Her er vores kommentarer til, hvordan co-ronavirusen kan påvirke økonomien og finansmarkederne i den kommende periode, og dermed også dig med midler placeret i Lokal Puljeinvest via dit pengeinstitut.

Vi ser ikke en ny finanskrise

Lad det være sagt med det samme! Vi forventer ikke, at omfanget af den aktuelle krise vil være lige så stort, som det vi oplevede under Finanskrisen. Op til og under finanskrisen var både husholdninger og banksystemet langt mere tynget af gæld end det er tilfældet i dag. Den globale økonomi står på et mere robust fundament i dag og likviditetsberedskabet blandt banker, husholdninger og centralbanker er betydeligt bedre end under Finans-krisen tilbage i 2007/2008.

Den nuværende krise - lad os kalde den ”Corona-krisen” er i højere grad drevet af manglende udbud, hvor flere fabrikker er blevet lukket, og hvor forsyningskæder bliver udfordrede. Samtidig mindskes efterspørgslen efter en lang række varer og serviceydelser, som eksempelvis rejser, restaurantbesøg, biografbesøg med flere. Fælles for disse problemer er, at de relativt hurtigt kan løses igen, så skaden bliver midlertidig. Myndighederne har flere steder i verden meldt sig parat til at give erhvervs-livet en hjælpende hånd ved f.eks. at tilvejebringe likviditet, forlænge lånefrister, udskyde skattebetalinger og så videre, for de mest berørte sektorer.

Der er ingen tvivl om, at spredningen af coronavirus – eller covid-19, som den medicinsk betegnes – har været mere omfattende end de finansielle markeder først
havde forventet. Samtidig er tidspunktet, hvor man kan forvente situationen ”under kontrol” løbende blevet ud-skudt. Netop derfor har vi set en voldsom markedsreak-tion med faldende aktiekurser og øgede kreditspænd på eksempelvis kreditobligationer. Når dette sker, er det et udtryk for stor usikkerhed blandt investorer.

Hvor meget er priset ind?

Hvis man ser på det foreløbige fald i aktiekurserne, modsvarer det i skrivende stund ca. 40% af det kursfald vi oplevede under Finanskrisen. Vi kan naturligvis ikke forudsige, om faldet stopper her eller om det kan fortsætte yderligere. Det afhænger meget af, hvornår markedet får en fornemmelsen af, at spredningen af corunavirus er inddæmmet eller i hvert fald aftagende.
Man kan betragte indflydelsen af virusudbruddet som et forløb i to ”stød”. Lige nu oplever vi det negative stød, som udspiller sig i perioden, hvor coronavirus skal under kontrol, og hvor den økonomiske aktivitet indsnævres. Dette vil på et tidspunkt – og her er spørgsmålet blot hvornår – blive efterfulgt af det positive stød, som ud-spiller sig, når coronavirus er kommet under kontrol, og den økonomiske aktivitet genetableres i form af genopbygning af lagre samt øget udbud og efterspørgsel på mange varer.

Heldigvis ser det ud til, at antallet af smittede i de lande, der første blev ramt af virus, som Kina og Sydkorea, er stabiliseret og muligvis også faldende, mens vi her-hjemme og i andre lande fortsat ser antallet af smittede stige. Hvis vi i Europa og USA kan imødese den samme udvikling som i Kina, er der trods alt håb forude, men igen – meget er usikkert i denne fase.

Er dette starten på den næste recession?

Det tvivler vi på. Den globale økonomi taber i øjeblikket økonomisk aktivitet, som ikke kommer tilbage. Det har den konsekvens, at både pengepolitik og finanspolitik er i gang med at blive endnu mere lempelig i de økonomier, hvor det er mest nødvendigt. Vi tror, at de stimulerende økonomiske indgreb kommer til at fortsætte i et omfang, som overgår markedets forventninger.
Risikopræmierne stiger i perioden med det negative stød som beskrevet ovenfor. Dette indebærer faldende aktie-kurser, men også øgede kreditspænd på mange obligationstyper. Prisfastsættelse af obligationer bliver pludselig vanskelig, når disse risikofaktorer skal indregnes i obligationskurserne. Så, som om det ikke var slemt nok at aktierne falder, påvirker usikkerheden også mange typer af obligationer negativt. Det som omvendt er gavnligt for obligationer er, at renten har været faldende som følge af den forventede lavere økonomiske aktivitet. Det understøtter de mere rentefølsomme obligationstyper som eksempelvis danske realkreditobligationer. Når vi forhåbentlig inden for en overskuelig fremtid når til perioden med det positive stød, vil risikopræmierne igen falde og aktiekurser stige, kreditspænd igen indsnævres og renten forventeligt også være stigende.

Hvad gør jeg som investor i Lokal Puljeinvest?

Vi har fuld forståelse for, at man som investor i Lokal Puljeinvest er ”rystet” over de seneste ugers udvikling i værdien af børne- eller pensionsopsparingen. Vi kan kun anbefale, at man får sig en god snak med sit pengeinstitut med en drøftelse af, om det er den rigtige risikoprofil man fortsat har på sine investeringer, eller om man bør overveje en lavere – eller måske højere – risiko for sine midler. Vigtigst af alt er, at man fortsat har en god mavefornemmelse i forhold til den risiko man har aftalt med sin rådgiver.

Uanset hvilken risikoprofil man har som investor, investerer vi ud fra den samme filosofi, som er baseret på langsigtede, stabile investeringer. Det med stabiliteten bliver naturligvis sat på en prøve for tiden, men vi fraråder, at man pga. usikkerheden realiserer sine puljeinvesteringer for i stedet at placere midlerne kontant til en lav eller muligvis negativ rente. Uforudsete begivenheder som coronavirus har vi oplevet før, og det vil vi med sikkerhed også komme til at gøre igen.
Markedet kommer dog på et eller andet tidspunkt tilbage på niveauet fra før krisen, og det er utroligt svært at ”time” sine investeringer i mellemtiden, hvis man hop-per ud og ind. Risikoen ved at realisere midlerne nu vil være, at man går glip af de værdiskabende effekter ved det ”positive stød” når coronavirus kommer under kontrol, hvilket på lang sigt vil give et ringere afkast. Vi opfordrer derfor til at holde fast og væbne sig med tålmodighed."