Bjergskov

2021

Finans Danmarks Ledelseskodeks

Indledning

Nedenfor følger en oversigt over, hvordan Broager Sparekasse forholder sig til Finans Danmarks Ledelseskodeks – 2018. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november 2013 med det formål at opnå større åbenhed om rammerne for ledelse af danske pengeinstitutter med henblik på generelt at øge tilliden til sektoren.

 

Finans Danmarks Ledelseskodeks 2021

Generelle anbefalinger
Anbefaling
Forklaring
1. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Anbefalingen følges
Redegørelsen findes på www.broagersparekasse.dk

2. Finans Danmark anbefaler medlemsvirksomhederne at udarbejde og offentliggør et adfærdskodeks (code of conduct) med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og ønskede adfærd for virksomhedens drift og ledelse. Anbefalingen følges delvist.
Broager Sparekasse har ikke vedtaget en decideret politik for samfundsansvar.
Broager Sparekasse arbejder meget lokalt og tager dermed det samfundsansvar, der er naturligt i området.
Anbefalinger vedrørende bestyrelsens sammensætning
Anbefaling Forklaring
3. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomhederne anvender en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrager ekstern kompetence.

Anbefalingen følges.
Bestyrelsen har fastlagt en generel procedure for rekruttering af kandidater til bestyrelsen.

Resultatet af bestyrelsens årlige selvevaluering indgår i rekrutteringsforløbet.

Der henvises til punkt 3.1.2. i redegørelsen for anbefalingerne for god selskabsledelse.

4. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomheder, hvis vedtægter rummer bestemmelser om, at bestyrelsesmedlemmer alene kan vælges inden for en begrænset personkreds, redegør for baggrunden for disse begrænsninger. 

Anbefalingen følges.
Sparekassens vedtægter tilsiger, at bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Sparekassen lægger afgørende vægt på at sikre et kompetent rekrutteringsgrundlag til bestyrelsen, således at såvel kollektive som individuelle kompetencekrav til bestyrelsen opfyldes.

Med denne procedure sikres et godt kendskab til den pågældende kandidat o g dennes faglig og personlige forudsætninger for at påtage sig hvervet som bestyrelsesmedlem. Det er endvidere efter behov muligt at vælge et bestyrelsesmedlem uden for repræsentantskabets kreds.


Anbefalinger vedrørende uddannelse af bestyrelsesmedlemmer
Anbefaling Forklaring
5. Finans Danmark anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 6 måneder efter tiltrædelse påbegynder et uddannelsesforløb i bankdrift, medmindre bestyrelsesmedlemmet allerede besidder opdaterede og særlige bankkompetencer. Forløbet skal afspejle virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet.

Anbefalingen følges.
Sparekassen har indrettet sine uddannelsesaktiviteter for bestyrelsesmedlemmer i h.t. bekendtgørelse nr. 1424 af 29. november 2016, hvor det fra 1. januar 2017 er et krav, at personer, der træder ind i en bestyrelse for et pengeinstitut gennemfører et grundkursus i bestyrelsesarbejde.

Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes systematisk uddannelsesforløb udbudt af ”Finanssektorens Uddannelsescenter”.

6. Finans Danmark anbefaler, at bestyrelsesmedlemmerne løbende modtager kompetenceudvikling, der er relevant for bestyrelseserhvervet. Emner og omfang skal være tilpasset virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet.

Anbefalingen følges.
Medlemmer af bestyrelsen i sparekassen deltager årligt i et seminar, hvor områdets øvrige 5 sparekassers bestyrelsesmedlemmer medvirker.

Anbefaling vedrørende evaluering af bestyrelsen og dennes medlemmer
Anbefaling Forklaring
7. Finans Danmark anbefaler, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem årligt foretager en evaluering af sit arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet skal som led i evalueringen udfylde et evalueringsskema, der berører både ledelsesmæssige og banktekniske emner.

Anbefalingen følges.
Bestyrelsens medlemmer gennemfører årligt den af Finanstilsynet anbefalede selvevaluering. Evalueringen, resultatet heraf og evt. konkrete tiltag tilføres bestyrelsesprotokollen.

Der henvises til punkt 3.5.1. i redegørelsen for anbefalingerne for god selskabsledelse.

Anbefaling vedrørende samarbejdet med virksomhedens daglige ledelse
Anbefaling Forklaring
8. Finans Danmark anbefaler, at relevante fagspecialister inddrages i samarbejdet med bestyrelsen, herunder deltager i bestyrelsesmøderne i forbindelse med drøftelse af særligt komplekse sager.

Anbefalingen følges.
Fagspecialister deltager efter behov i bestyrelsesmøderne.

Chefen for kredit deltager på hvert bestyrelsesmøde ved behandling af de for ham relevante punkter.

9. Finans Danmark anbefaler, at bestyrelsesmedlemmerne løbende modtager kompetenceudvikling, der er relevant for bestyrelseserhvervet. Emner og omfang skal være tilpasset virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet.

Anbefalingen følges.
Medlemmer af bestyrelsen i sparekassen deltager årligt i et seminar, hvor områdets øvrige 5 sparekassers bestyrelsesmedlemmer medvirker.

Øvrige anbefalinger
Anbefaling Forklaring
10. Finans Danmark anbefaler, at der på medlemsvirksomhedens hjemmeside eller på tilsvarende vis skal offentliggøres en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder.

Anbefalingen følges delvist.
Der afholdes typisk bestyrelsesmøde hver måned med undtagelse af juli måned. Derudover holdes der et årligt strategimøde og møde i revisionsudvalget.

Bestyrelsen lægger stor vægt på en høj mødedeltagelse.

Mødedeltagelsen har været over 90%. Bestyrelsen har derfor ikke fundet det relevant at oplyse yderligere om bestyrelsesmedlemmerne deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen overvejer løbende behov for udvalg, men det er set i forhold til sparekassens forretningsmodel, størrelse og kompleksitet.

11. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til lov om finansiel virksomheds regler om loft over ledelsesposter.

Anbefalingen følges.
Sparekassen er ikke underlagt lov om finansiel virksomheds regler om loft over ledelsesposter, der alene gælder for de største finansielle virksomheder, såkaldt signifikante finansielle virksomheder (SIFI’er).

Sparekassens bestyrelse og de enkelte medlemmer er opmærksomme på vigtigheden af, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal forholde sig til, om de har den nødvendige tid til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem. Heri indgår at forholde sig til loftet for antal ledelsesposter.

Bestyrelsesmedlemmerne andre ledelsesposter fremgår af sparekassens hjemmeside.

12. Finans Danmark anbefaler, at medlemsvirksomheder skal have fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører. Medlemsvirksomhederne bør blandt andet stille krav til sammen-sætningen af de teams, som eksterne revisorer bruger, så det sikres, at der er mindst to erfarne revisorer med i et team med supplerende kompetence¬områder. For at være en erfaren revisor skal vedkommende have gennemført efteruddannelse målrettet penge¬institut¬området samt have deltaget i revision af en bank, sparekasse eller andelskasse gennem minimum 3 år.

Anbefalingen følges.
Sammensætningen af de teams, som den eksterne revisor anvender, drøftes med sparekassen. Sparekasse anvender for tiden PwC som revisor.

Sparekassen og revisionsudvalget har stort fokus på eksterne revisors rolle og kvaliteten i det udført arbejde.

Sparekassens eksterne revisor er certificeret af Finanstilsynet.