BEKENDTGØRELSE OM

Skattepolitik

Skattepolitik

Indledning

I medfør af anbefalingerne for god selskabsledelse har bestyrelsen i Broager Sparekasse vedtaget følgende skattepolitik.

Formålet med skattepolitikken er at sætte rammerne for sparekassens adfærd på skatteområdet, både i relation til sparekassens egne forhold og i relation til kunders og forretningsforbindelsers forhold.

Broager Sparekasse ønsker at tage del i og ansvaret for at bidrage til Danmarks velfærdsmodel, som i høj grad bygger på, at både private og virksomheder bidrager ved deres skattebetalinger.

Broager Sparekasse løser allerede i dag en stor samfundsopgave i relation til indberetning af skatteoplysninger vedrørende sparekassens kunder og medarbejdere til skattemyndighederne.

Broager Sparekasse ønsker med skattepolitikken at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden på skatteområdet.

Skattelovgivningen bruges af Folketinget til at begrænse eller fremme borgeres og virksomheders adfærd. Sparekassen overholder den til enhver tid gældende skattelovgivning og ønsker ikke at deltage i skattemæssige dispositioner, der strider mod Folketingets intentioner med lovgivningen.

Broager Sparekasses samarbejde med skattemyndighederne

Broager Sparekasse har løbende et samarbejde med skattemyndighederne om forskellige skatteforhold, herunder skatteindberetninger, ligesom sparekassen løbende bliver underkastet forskellige skatteundersøgelser.

Broager Sparekasse ønsker i alle tilfælde at have et godt samarbejde med både skattemyndighederne i Danmark og i de andre jurisdiktioner, som sparekassen via sine forretningsområder også har relationer til. Samarbejdet skal sikre, at sparekassen er compliant på skatteområdet.

Broager Sparekasses skatteindberetninger

Broager Sparekasse har efter gældende skattelovgivning - både dansk og reglerne i andre jurisdiktioner – pligt til at indberette en lang række oplysninger til skattemyndighederne om både kunders og medarbejderes økonomiske forhold.

Broager Sparekasse ønsker også i denne sammenhæng at optræde ansvarligt og levere sådanne oplysninger både korrekt og rettidigt.

Broager Sparekasses skattebetaling

Broager Sparekasse ønsker at betale de skatter og afgifter til de danske myndigheder, som Folketinget og andre har vedtaget at pålægge sparekassens aktiviteter og indkomst.

Broager Sparekasse indhenter efter behov bistand fra eksterne rådgivere til sikring af korrekt skattebetaling m.v., f.eks. i form af gennemgang af sparekassens selvangivelse og ved vurdering af og udtalelse om skattemæssige forhold.

Broager Sparekasses rådgivning af og informationer til kunderne

Reglerne om god skik for finansielle virksomheder tilsiger, at sparekassen skal yde kunderne rådgivning om de skattemæssige forhold, som er relevante for de produkter og serviceydelser sparekassen udbyder.

Rådgivning, som er af generel og vejledende karakter, omfatter bl.a. oplysninger om, hvordan produkterne beskattes i Danmark. Sparekassens rådgivning forudsætter, at samtlige relevante informationer kan fremlægges og vurderes, herunder også af skattemyndighederne. Såfremt kunderne ønsker rådgivning af konkret karakter, henvises der til eksterne rådgivere.

Broager Sparekasse ønsker på ingen måde at medvirke til, at kunder unddrager sig skattebetaling. Sparekassen ønsker heller ikke at rådgive om eller medvirke til foranstaltninger, hvis eneste formål er at undgå skattebetaling.

Broager Sparekasse følger Skatteministeriets anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning, som skal medvirke til at begrænse grænseoverskridende skatteunddragelse. Sparekassen har ikke aktiviteter i lande, der er omfattet af EU’s eller OECD’s liste over ikke-samarbejdsvillige lande (skattelylande).

Broager Sparekasse ønsker at understøtte FN’s verdensmål på skatteområdet.

Hvidvask og skatteunddragelse

Broager Sparekasse foretager en omfattende kend din kunde-procedure ved oprettelse af nye kundeforhold. En sådan procedure indebærer indhentning af dokumentation for kunde- og ejerforhold, hvor alle aspekter om en kundes forhold, som er relevante for forholdet mellem kunden og sparekassen, afdækkes.

Dette gælder også i relation til formålet med optagelse af lån og kreditter eller anvendelse af sparekassens øvrige produkter.

Der gennemføres desuden løbende overvågning af transaktioner m.v. Dette for at minimere risikoen for, at sparekassen misbruges til bl.a. hvidvask og skatteunddragelse.

Ansvar

Broager Sparekasses bestyrelse har ansvaret for skattepolitikken, som gennemgås mindst én gang om året med henblik på opdatering.

Offentliggørelse

Nærværende skattepolitik er tilgængelig på sparekassens hjemmeside, således at kunder, leverandører, myndigheder og andre grupper af interessenter kan se, hvad de kan forvente af sparekassen på skatteområdet.

Skattepolitikken er vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. februar 2023.