TOPgarant

Den garantkapital, som du tegner, er din tillid til os.  Samtidig kan vi tilbyde de kunder, der loyalt bakker op om os, nogle særligt gode fordele.

Dybbøl Mølle

Garant i sparekassen

At være garant i sparekassen er der ikke noget nyt i. Garantkapital har været sparekassens fundament siden 1845, hvor de første garantbeviser blev tegnet. Dengang var det 5, 10 og 20 Rigsdaler, man kunne stille som garanti.

Og netop garantbeviserne er stadig omdrejningspunktet for sparekassens egenkapital. Den garantkapital, som du tegner, er din tillid til os. Din tillid giver sparekassen kapital, som vi kan polstre os med i forhold til de krav, der stilles fra myndighedernes side. Samtidig kan vi tilbyde de kunder, der loyalt bakker op om os, nogle særligt gode fordele.

For at få glæde af fordelene ved vores garantkoncept, skal husstanden eller familien tegne for 20.000 kr. i garantbeviser. 

Fordele som TOPgarant

Fakta om Garantkapital
Garantkapital er omfattet af Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter og i henhold hertil klassificeret i kategori ”Gul”. Vejledningen om risikomærkning fås ved henvendelse i en af sparekassens filialer eller på broagersparekasse.dk.

Tegning af garantkapital

Tegningen sker i henhold til Broager Sparekasses til enhver tid gældende vedtægter og i henhold til Broager Sparekasses forrentningspolitik, som udleveres i forbindelse med tegning af garantkapital.

Hæftelse

Garantkapital er ansvarlig kapital, som er efterstillet anden gæld i Broager Sparekasse. Kapitalen hæfter for Broager Sparekasses forpligtelser. Tegnet garantkapital er risikovillig kapital og er ikke dækket af nogen form for indskydergarantiordning. Garantkapitalen kan derfor i særlige tilfælde mistes helt eller delvist.

Forrentning

Garantkapitalen forrentes i henhold til Broager Sparekasses vedtægter og forrentningspolitik. Broager Sparekasse er berettiget, men ikke forpligtet til at forrente garantkapital.

Den årlige forrentning af garantkapitalen besluttes af Broager Sparekasses repræsentantskab og bliver overført til afregningskontoen efter godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde året efter.

Overdragelse og opsigelse

Garantbeviset kan frit overdrages. Overdragelsen får dog først gyldighed over Broager Sparekasse, når den er noteret i Broager Sparekasse. Garantbeviset kan opsiges til indløsning uden varsel.

I henhold til vedtægterne kan bestyrelsen beslutte at lukke for indløsning af garantbeviser, også af allerede opsagte beløb. Indløsning af garantkapital forudsætter, at sparekassen har tilladelse hertil fra Finanstilsynet, jævnfør bekendtgørelse om basiskapital. Ved indløsning af garantbeviset udbetales garantkapitalen. Den optjente rente udbetales efter det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Ingen garant er forpligtet til at lade sit garantbevis indløse, og ingen har krav herpå.

Garantbørs

Bestyrelsen har, i henhold til vedtægterne, besluttet at indføre en garantbørs. Opsagt garantkapital udbetales derfor ikke på opsigelses tidspunktet, men bliver noteret i garantbørsen. Indløsning af garantkapital der er noteret i garantbørsen, sker efter de til enhver tid gældende vilkår for garantbørsen.

Vilkårene for, og en eventuel ophævelse af garantbørsen besluttes af bestyrelsen.

Stemmeberettigelse og valg

Myndige garanter er stemmeberettigede ved valg til Broager Sparekasses repræsentantskab. Hver garant har 1 stemme for hver 1.000 kr. garantkapital.

En garant kan, uanset størrelsen på garantens garantkapital, maksimalt have 20 stemmer.

Valg til repræsentantskab afholdes i overensstemmelse med Broager Sparekasses vedtægter.
Hvordan får jeg fordelene

Når husstanden eller familien har tegnet for 20.000 kr. i garantbeviser får alle i husstanden glæde af fordelene i det vores garantkoncept.

Her er et eksempel på, hvordan hele husstanden let kan erhverve fordelene:

Et eksempel på mor, far og to børn:

Begge børn har 5.000 kr. i garantbeviser. Pengene kan evt. være fra en børneopsparing (dog max 5.000 kr.) eller kontanter (frie midler). Forældre har hver for 5.000 kr. Disse penge kan være pensionsmidler, der er placeret i garantbeviser, men også kontanter (frie midler) kan placeres i garantbeviser. 

Da husstanden har fælles økonomi tæller familien som en gruppe, og er omfattet af de samme fordele. Er man samboende, men ikke har fælles økonomi, er man ikke i en gruppe.

Rabatter og fordele

Vi tilbyder ekstra gode vilkår for de kunder, som bakker op om os. Udover de nævnte fordele herunder, kan du også få en TOPgarant lønkonto og TOPgarant opsparing

Se alle fordele herunder:

 • Gratis deltagelse i det årlige Garantmøde (kun ejere af garantbeviser)
 • Gratis Visa/Dankort (250 kr. i rabat) - forudsætter en oprettet lønkonto
 • ½ pris på Mastercard Debit/Kredit Guld. Kræver kreditgodkendelse
 • ½ pris på Mastercard Debit/Kredit Platinum. Kræver kreditgodkendelse
 • Priority Pass med 10 gratis loungebesøg pr. kalenderår (korthaver inkl. 1 gæst pr. gang). Forudsætter Mastercard Debit/Kredit Platinum
 • Halv pris på valutaveksling (100 kr. i rabat pr. gang)* **
 • Gebyrfrihed ved  at hæve Euro i Kontantens pengeautomater (50 kroner i rabat pr. gang)* **
 • Gebyrfrihed ved hævning af kroner i andre pengeinstitutters pengeautomater i Danmark (5 kr. rabat hver gang)
 • Gratis oprettelse af kassekredit på op til 100.000 kr. tilknyttet TOPgarant lønkonto 
 • 1.000 kr. rabat på håndteringsgebyr på Totalkredit boligsager
 • 3.000 kr rabat, når du køber en energimærkning igennem Totalkredit. Rabatten modregnes i stiftelsesomkostninger i forbindelse med et boliglån fra sparekassen.

* Valuta tilbagekøbes ikke.
** Der tillægges et kurstillæg på valutaen - se de aktuelle satser, når du bestiller valuta på hjemmesiden.

Dybbøl Mølle

Bliv TOPgarant

... så får du alle fordelene.