Pas på pengene

Netbankforsikring

Sådan er du dækket

Netbankforsikringen omfatter alle erhvervskunder i Sydjysk Sparekasse uden særskilt betaling.

Forsikring dækker alt det, der traditionelt set har været omfattet af en netbankforsikring og meget mere:

• Tab af penge på virksomhedens konti inkl. kassekredit.

• Indbrud, der er sket via hacking og via phishing, er nu omfattet.

• Alle personer med fuldmagt til virksomhedens konti er omfattet.

• Dækningen omfatter også, når adgangen sker via brug af mobiltelefon og tablets.

• Endelig dækkes IT omkostninger samt praktisk og juridisk assistance, hvis virksomhedens kundebase er blevet kompromitteret i forbindelse med netbankindbruddet.

Konkret betyder det, at du har følgende forsikringssummer:

• Ved netbankindbrud på virksomhedens konti er der en årlig forsikringssum på 3.000.000 kr. – med en selvrisiko på 0 kr.

• Hvis virksomhedens kundebase er blevet kompromitteret i forbindelse med netbankindbruddet, er der dækning for IT omkostninger samt praktisk og juridisk assistance op til 1.000.000 kr. pr. år – med en selvrisiko på 10.000 kr.

• For alle kunder i Sydjysk Sparekasse er der en samlet forsikringssum på 75.000.000 kr. pr. år.

Hurtig og kompetent kundeservice ved skader

Uanset om der er tale om et klassisk netbankindbrud, eller om der samtidig stjæles kundedata, er det vigtigt, at sagen bliver håndteret hurtigt og professionelt. Alt, du skal gøre i tilfælde af et netbankindbrud, eller mistanke om det, er at ringe til Marsh på telefon 45 95 95 30.

Skulle det vise sig, at kundedata eller anden persondata er blevet kompromitteret, viderestilles du automatisk til døgnbemandet callcenter med et hold af kompetente IT- og juraeksperter.

Spørgsmål til forsikringen

I tilfælde af fortolkningstvivl er det til enhver tid forsikringsbetingelserne, der er gældende. Du kan se forsikringsbetingelserne på de efterfølgende sider.

Herunder finder du fakta omkring netbankforsikringen. Har du spørgsmål, du ikke kan finde svaret på i betingelserne, kan du kontakte Marsh McLennan Agency A/S, på tlf. 45 95 95 30 eller via e-mail: netbankforsikring@marsh.com.

Fakta om netbankforsikring

Forsikringens undtagelse

Forsikringen dækker ikke

• Tab, der relaterer sig til erstatningskrav rejst mod sikrede.

• Tab, som følge af sikredes tidligere og nuværende ansattes strafbare handlinger eller undladelse, samt tab som følge af handlinger og undladelser udvist af personer, der står i ledtog med forsikringstagers og/eller sikredes ansatte.

For så vidt angår sikredes tidligere ansatte, finder undtagelsen udelukkende anvendelse, hvis det strafbare forhold skyldes misbrug af oplysninger, som en tidligere ansat var i besiddelse af qua sin ansættelse hos sikrede.

• Omkostninger til mangelafhjælpning, herunder tilretning, forbedring eller

• afhjælpning af eventuelle mangler eller fejl i sikredes systemer, processer,

• driftshardware eller-software eller viruskontrolmekanismer.

• Omkostninger til Cyber-kriseberedskab vedrørende personoplysninger, som på svigagtig, forsætlig eller groft uagtsom vis er indsamlet, behandlet eller vedligeholdt af en sikret.
Forsikringens løbetid
Forsikringen træder i kraft på tegningsdagen, og forsikringstiden løber for et år ad gangen. Du modtager besked, hvis forsikringen ikke fornyes.
Opsigelse
Netbanken er en obligatorisk forsikring, som er en fast del af vores gebyr for Netbank for erhvervsdrivende. En opsigelse af Netbank ophæver også Netbankforsikringen.
Forsikringsbetingelser
Den samlede beskrivelse af forsikringsdækningen fremgår af forsikringsbetingelserne, som du finder i kolonnen til højre her på siden.
Forsikringsselskab
Denne forsikring er tegnet i AIG Europe Limited, som er en dansk filial af

Forsikringsselskabet AIG Europe Limited, (CVR 34 61 76 94). AIG er verdens største forsikringsselskab med mere end 62.000 medarbejdere og 88 millioner kunder. Men endnu vigtigere er det, at de i Danmark har kontor på Frederiksberg, hvor et stærkt hold af danske skadebehandlere sidder klar til at hjælpe, hvis uheldet skulle være ude.
Administrator og forsikringsagent
Det er Marsh & McLennan Agency A/S, der som forsikringsagent formidler

forsikringsproduktet til virksomhederne. Registreringen som forsikringsagent fremgår af Forsikring & Pensions hjemmeside: www.forsikringogpension.dk.

Har du spørgsmål til forsikringen, kan du kontakte Marsh & McLennan Agency A/S på tlf. 45 95 95 30 eller via e-mail: netbankforsikring@marsh.com.

Marsh & McLennan Agency A/S modtager vederlag til dækning af omkostninger ved formidling og administration af forsikringen. Virksomheden kan ved henvendelse til Marsh & McLennan Agency A/S få oplyst størrelsen på vederlaget.
Klagemuligheder
Hvis du ønsker at klage over forsikringen, kan du klage til forsikringsselskabet AIG eller Forsikringsoplysningen.
Lovvalg og sprog
For denne forsikring gælder dansk lov, og al kommunikation vil foregå på dansk.