Corporate Governance

Anbefalinger for god selskabsledelse

Denne redegørelse er bestyrelsen for Broager Sparekasses holdning til og forklaring til de anbefalinger, der kommer fra komitéen for god selskabsledelse.

Indledning

Denne redegørelse er bestyrelsen for Broager Sparekasses holdning til og forklaring til de anbefalinger, der kommer fra komitéen for god selskabsledelse.

Ud over anbefalingerne fra komitéen for god selskabsledelse er medtaget en anbefaling fra Finansrådet.

De punkter, der er afkrydset som ”Selskabet følger” har i højre kolonne en supplerende forklaring. Det understreges, at denne forklaring kun er nærmere omkring emnet, og således ikke på nogen måde udtømmende.

De punkter, der er afkrydset som ”Selskabet følger ikke” har i højre kolonne en forklaring om, hvad sparekassen gør i stedet, eller hvorfor den ikke mener det er et relevant punkt. Der kan også her forekomme ikke-udtømmende forklaringer.

Bestyrelse og direktør står til rådighed for spørgsmål til denne redegørelse.

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2017

Regler for god skik

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter
Anbefaling Følger Følger delvist  Følger ikke  Forklaring på følger/delvist/ikke anbefalingen 
1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter
1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at aktionærerne får relevant indsigt i selskabets potentiale og politikker, og bestyrelsen kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet.  X     Sparekassens generelle holdning er åbenhed. Enhver garant og enhver kunde, vil kunne komme i direkte kontakt med sparekassens formand og direktør.
Generelle forklaringer ift. sparekassens drift og regnskab, offentliggøres som minimum på sparekassens hjemmeside i form af nyheder. Der afholdes årligt et informativt repræsentantskabsmøde for repræsentanter for garanter. Dette møde er ikke vedtægtsbestemt.
Der afholdes årligt et garantmøde, hvortil alle garanter inviteres. På dette møde informeres om sparekassens regnskab og forhold, samt om den finansielle hverdag generelt.
1.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom.   X     Sparekassens kommunikationspolitik, foreskriver kommunikation til interessenter. Bestyrelsen forholder sig endvidere løbende til kommunikationsspørgsmål. 
1.1.3. Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter.       X Sparekassen offentliggør en halvårs- og en årsrapport iht. gældende regnskabsregler. 
 1.2. Generalforsamling 
1.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen ved tilrettelæggelse af selskabets generalforsamling planlægger afviklingen, så den understøtter aktivt ejerskab.   X     Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed. Der afholdes årligt et ordinært vedtægtsbestemt repræsentantskabsmøde, som giver mulighed for, at der af repræsentanterne kan stilles forslag til behandling (§7, stk. 3). Ligeledes er det bestyrelsens holdning, at de spørgsmål der måtte være altid besvares og behandles sagligt.
1.2.2. Det anbefales, at der i fuldmagter til brug for generalforsamlingen gives aktionærerne mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.       X Sparekassens repræsentantskabsmedlemmer har mulighed for at stemme ved fuldmagt, men pengeinstituttets fuldmagtskabelon indeholder ikke mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.
 1.3. Overtagelsesforsøg 
1.3.1. Det anbefales, at selskabet etablerer en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden fra bestyrelsen får begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Beredskabsproceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget.      X Da sparekassen er selvejende, vil overtagelsesforsøg ikke umiddelbart kunne finde sted. Derfor anses det ikke for nødvendigt, at etablere beredskab herfor.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Anbefaling Følger Følger delvist  Følger ikke  Forklaring på følger/delvist/ikke anbefalingen 
2.1. Overordnede opgaver og ansvar
2.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver.
 X    

Der foreligger et årshjul for bestyrelsens opgaver, for derved at sikre, at forhold som forretningsgange,risikoprofil og strategigennemgås og overholdes. Denne opdateres mindst én gang årligt.

 

Sparekassens complianceansvarlige overvåger og sikrer at bestyrelsen overholder lovkrav og interne forskrifter mv., i forbindelse med bestyrelsens varetagelse af hvervet.

 

2.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet.
 X    

Bestyrelsen har et årligt strategiseminar tilknyttet et bestyrelsesmøde. Her forelægges direktionens oplæg til diskussion. Strategien tager udgangspunkt i forretningsmodellen for Broager Sparekasse.

 

2.1.3. Det anbefales, at bestyrelsen påser, at selskabet har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter, at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse samt redegør herfor i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside.
 X    

Bestyrelsen har i forretningsgangene vedtaget retningslinjer for solvens, solvensbehov, overholdelse af tilsynsdiamantens punkter, egenkapitalens størrelse og sammensætning i forhold til garantbevisernes andel heraf samt direktørens beføjelser. Derudover tilføjes, at bestyrelsen årligt lægger op til om der skal ske forrentning af garantkapitalen eller ej. Dette foreslås repræsentantskabet til vedtagelse ifm. vedtagelse af årsregnskabet.

 

2.1.4. Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår og godkender retningslinjer for direktionen, og herunder fastlægger krav til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen.    X     Bestyrelsen udstikker rammer for direktionens arbejdsopgaver i bestyrelsens § 70-instruks. Denne gennemgås en gang årligt jf. føromtalte årshjul. 
2.1.5. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter direktionens sammensætning og udvikling, risici og succesionsplaner.
 X   
Direktøren i sparekassen evalueres årligt på et bestyrelsesmøde uden direktørens deltagelse. Der vedtages en gang årligt en forretningsgang for nøglemedarbejdere, i den forbindelse tages bl.a. succesionsplaner tages op, hvor der er tale om ”kritiske” nøglemedarbejdere. Der offentliggøres endvidere årligt en risikorapport fra sparekassen, hvoraf væsentlige risici fremgår. 
2.1.6. Det anbefales, at bestyrelsen årligt drøfter selskabets aktiviteter for at sikre en for selskabet relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder fastsætte konkrete mål og i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf. 
X      Sparekassens bestyrelse sørger for, gennem politik for ”Måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i sparekassens ledelse”, at tage stilling til den kønsmæssige fordeling i bestyrelse og ledelse. (jf. FIL § 79a).

Det er en naturlig følge af sparekassens markedsområde og kundegrundlag, at der ikke er særskilt behov for at vurdere bestyrelses og ledelses internationale erfaring. Alderssammensætningen i bestyrelsen afspejles af alderssammensætningen i repræsentantskabet, som er demokratisk fastsat via valg til repræsentantskab blandt garanter. 

Der er desuden vedtaget en politik for mangfoldighed, hvorved bestyrelsen sikrer sig at den nødvendige faglighed og viden altid er tilstede i bestyrelsen. Politikken sikrer samtidig diversiteten i personprofilerne i bestyrelsen, hvorved gruppetænkning forebygges.
 2.2. Samfundsansvar
 2.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar.  X     Sparekassen arbejder meget lokalt, og tager dermed det samfundsansvar, der er naturligt i området. Det drejer sig dels om mangfoldighed, uddannelsespladser, miljø, sponsorbidrag m.v. Det offentliggøres i årsrapporten, hvilke former for socialt ansvar sparekassen har taget, og som er værd at beskrive. Der er ikke vedtaget en decideret politik for samfundsansvar.
 2.3. Formanden og næstformanden for bestyrelsen
2.3.1. Det anbefales, at der vælges en næstformand for bestyrelsen, som fungerer i tilfælde af formandens forfald, og i øvrigt er en effektiv sparringspartner for formanden.     Sparekassen har igennem mange år haft næstformand for bestyrelsen. 
2.3.2. Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Beslutninger om formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf bør oplyses i en selskabsmeddelelse.     Der er endnu ikke opstået situationer, hvor bestyrelsesformanden har deltaget i driftsmæssige opgaver. Bestyrelsen følger anbefalingerne, hvis situationen måtte opstå.

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering
Anbefaling Følger Følger delvist  Følger ikke  Forklaring på følger/delvist/ikke anbefalingen 
3.1. Sammensætning

3.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen årligt redegør for
• hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver,
• sammensætningen af bestyrelsen, samt
• de enkelte medlemmers særlige kompetencer.

 

 X     Sparekassens generelle holdning er åbenhed. Enhver garant og enhver kunde, vil kunne komme i direkte kontakt med sparekassens formand og direktør.
Generelle forklaringer ift. sparekassens drift og regnskab, offentliggøres som minimum på sparekassens hjemmeside i form af nyheder. Der afholdes årligt et informativt repræsentantskabsmøde for repræsentanter for garanter. Dette møde er ikke vedtægtsbestemt.
Der afholdes årligt et garantmøde, hvortil alle garanter inviteres. På dette møde informeres om sparekassens regnskab og forhold, samt om den finansielle hverdag generelt.
3.1.2. Det anbefales, at bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen gennemføres ved en grundig og for bestyrelsen transparent proces, der er godkendt af den samlede bestyrelse. Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. alder, international erfaring og køn.  X     Indstillinger til bestyrelsesmedlemmer sker i en åben og fri dialog i bestyrelsen. Der tages behørigt hensyn til de kompetencer, der er behov for jf. 3.1.1, samt muligheden for bedst muligt at opfylde retningslinier og krav om mangfoldighed.
3.1.3. Det anbefales, at der sammen med indkaldelsen til generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, udover det i lovgivningen fastlagte udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes
• øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske virksomheder
• krævende organisationsopgaver, og at det oplyses,
• om kandidater til bestyrelsen anses for uafhængige.  
     X Sparekassens bestyrelse lader den enkelte kandidat præsentere sig på repræsentantskabsmødet, da der også er mulighed for at opstille sig eller andre på selve mødet.
3.1.4. Det anbefales, at selskabet i vedtægterne fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne af bestyrelsen
 X     Af sparekassens vedtægter fremgår det af § 10 stk. 3, at bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest fire måneder efter udløbet af det år, hvor de er fyldt 67 år. 
3.1.5. Det anbefales, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. 
     X Jf. vedtægternes § 10 stk. 2, sker valg til bestyrelsen for en periode af 4 år. Hver år afgår to bestyrelsesmedlemmer, hvorfor der er en løbende kontinuitet og stabilitet i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer kan genopstille efter endt valgperiode.
3.2. Bestyrelsens uafhængighed
3.2.1. Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. For at være uafhængig må den pågældende ikke:
• være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,
• indenfor de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen,
• repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser,
• inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,
• være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner hos ekstern revisor,
• være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet,
• have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller
• være i nær familie med personer, som ikke betragtes som uafhængige.
 
Jf. 3.1.5 er der kontinuitet i bestyrelsen. Bestyrelsen er til enhver tid opmærksom på betydningen af uafhængighed.

Hele den nuværende bestyrelse anses for at være uafhængig.

Ligeledes er repræsentantskabsmedlemmerne uafhængige.
 3.3. Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelseshverv
 3.3.1. Det anbefales, at hvert enkelt medlem af bestyrelsen vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, således at vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at hvert enkelt hverv kan udføres på en for selskabet tilfredsstillende vis.     Bestyrelsesarbejdet fordrer, at bestyrelsesmedlemmerne yder en aktiv indsats og dermed bruger den tid og de ressourcer, der er behov for. Det er det enkelte bestyrelsesmedlem selv, der vurderer hvorvidt vedkommende har tilstrækkelig tid til at varetage hvervet ift. sparekassens størrelse og kompleksitet.
 3.3.2. Det anbefales, at ledelsesberetningen udover det i lovgivningen fastlagte indeholder følgende oplysninger om medlemmerne af bestyrelsen:
• den pågældendes stilling,
• den pågældendes alder og køn,
• om medlemmet anses for uafhængigt,
• tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen,
• udløbet af den aktuelle valgperiode,
• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske virksomheder samt
• krævende organisationsopgaver, og
• det antal aktier, optioner, warrants og lignende i selskabet og de med selskabet koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret.  
     Der kan ikke tegnes aktier i sparekassen, hvorfor intet bestyrelsesmedlem har en aktiepost. Ledelsesberetningen indeholder oplysning om stilling, alder, køn, tidspunkt for indtræden og udløb af den aktuelle periode samt ledelsesposter.
 3.4. Ledelsesudvalg (eller -komitéer)
 3.4.1. Det anbefales, at selskabet på selskabets hjemmeside offentliggør:
• ledelsesudvalgenes kommissorier,
• udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg, samt
• navnene på medlemmerne af det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, samt oplysning om, hvem der er de uafhængige medlemmer, og hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer.
     Bestyrelsen har ikke nedsat udvalg. Behovet for nedsættelse af udvalg vurderes løbende, men det er set i forhold til pengeinstituttets forretningsmodel, størrelse og kompleksitet ikke indtil videre fundet aktuelt.

Der afholdes typisk bestyrelsesmøde hver måned, og bestyrelsen lægger stor vægt på, at så mange medlemmer som muligt deltager i møderne, og deltagelse i bestyrelsesarbejdet og møderne evalueres i bestyrelsen i forbindelse med de årlige kompetenceevalueringer.
 3.4.2. Det anbefales, at flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er uafhængige.      Der er ingen bestyrelsesudvalg, men bestyrelsen agter at følge anbefalingen ved nedsættelse af udvalg.
 3.4.3. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et egentligt revisionsudvalg, der sammensættes således, at
• formanden for bestyrelsen ikke er formand for revisionsudvalget og, at
• udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked.
     Jf. pkt. 3.4.1 har sparekassen et revisionsudvalg. Bestyrelsesformand og formand for revisionsudvalget er ikke sammenfaldende. Et medlem af udvalget har desuden kompetencer som særligt kyndigt medlem.
 3.4.4. Det anbefales, at revisionsudvalget inden godkendelsen af årsrapporten og anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer til bestyrelsen om:
• regnskabspraksis på de væsentligste områder,
• væsentlige regnskabsmæssige skøn,
• transaktioner med nærtstående parter, og
• usikkerhed og risici, herunder også i relation til forventningerne for det igangværende år.
     Revisionsudvalget gennemgår de anbefalede punkter forud for godkendelse af årsrapporten.
3.4.5. Det anbefales, at revisionsudvalget:
• årligt vurderer behovet for en intern revision, og i givet fald, fremkommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision, og den interne revisions budget, og
• overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger.
     Revisionsudvalget vurderer årligt om sparekassen har behov for intern revision. Indtil videre har udvalget vurderet, at der ikke er behov.
3.4.6. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, der har bestyrelsesformanden som formand og som mindst har følgende forberedende opgaver:
• beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer,
• årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer,
• årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom,
• overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og direktionen, og
• foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer.  
     Bestyrelsen overvejer løbende behov for udvalg, herunder også nomineringsudvalg. Der sker årligt evaluering af bestyrelsen og direktionen. Desuden beskrives bestyrelsens kompetenceprofiler. I denne proces indgår implicit denne anbefaling.
3.4.7. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg, som mindst har følgende forberedende opgaver:
• indstille vederlagspolitikken (herunder ”Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning”) for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse,
• fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen oppebærer fra andre virksomheder i koncernen, og
• indstille en vederlagspolitik, der generelt gælder i selskabet.  
    Sparekassen har ikke nedsat et vederlagsudvalg. Hele bestyrelsen er med i beslutning om den samlede lønpolitik.
3.4.8. Det anbefales, at et vederlagsudvalg undgår at anvende samme eksterne rådgivere som direktionen i selskabet.      X  Sparekassen har ikke nedsat et vederlagsudvalg. Hvis sparekassen agter at gøre det fremover, er det hensigten, at anbefalingen følges.
 3.5. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 
 3.5.1. Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor den samlede bestyrelses og de individuelle medlemmers bidrag og resultater samt samarbejde med direktionen årligt evalueres. Væsentlige ændringer afledt af evalueringen bør oplyses i ledelsesberetningen eller på selskabets hjemmeside.      Sparekassen følger den lovgivning der findes på området for bestyrelsens kompetencer og selvevaluering (FIL § 70, stk. 4,og Ledelsesbekendtgørelsens § 3), hvilket bestyrelsen indtil videre finder tilstrækkeligt.
 3.5.2. Det anbefales, at bestyrelsen i forbindelse med forberedelsen af generalforsamlingen overvejer, hvorvidt antallet af medlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. Herunder skal det sikres, at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt.      Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer, heraf 2 medarbejdervalgte. Vedtægterne bestemmer, at antallet af medarbejdervalgte kan være op til halvdelen af de repræsentantskabsvalgte. Derved mener sparekassen, at der aktivt er taget stilling til bestyrelsens størrelse, som vurderes passende.
 3.5.3.  Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.
 X      Direktørens arbejde og samarbejde med bestyrelsen evalueres en gang årligt af bestyrelsen uden direktørens tilstedeværelse.
 3.5.4. Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør, samt at resultatet af evalueringen forelægges for bestyrelsen.  X      

4. Ledelsens vederlag
Anbefaling Følger Følger delvist  Følger ikke  Forklaring på følger/delvist/ikke anbefalingen 
4.1. Vederlagspolitikkens form og indhold
 4.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der indeholder
• en detaljeret beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen,
• en begrundelse for valget af de enkelte vederlagskomponenter, og
• en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter.

Vederlagspolitikken bør godkendes på generalforsamlingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside.
     Sparekassen følger lovgivningen på området FIL § 77 a. Der er udarbejdet en lønpolitik, som opdateres årligt, og som offentliggørespå sparekassens hjemmeside.

Bestyrelsen modtager fast honorar.Direktør modtager fast løn inkl. pension.

Der udbetales ikke variable løndele til bestyrelse og direktion,hverken som løn, aktier, optioner,pension eller andet.
 4.1.2. Det anbefales, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter,

• fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggelse,
• sikres en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt,
• er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af variable dele,
• er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af en vederlagsaftale strækker sig over mere end et kalenderår, og
• indgås en aftale, der giver selskabet ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige.
     Sparekassens lønpolitik foreskriver, at der er fast aflønning og fast honorar. Der indeholdes ikke variable komponenter i løn, pension, honorarer og andet jf. 4.1.1.
 4.1.3. Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptioner- eller tegningsoptioner.      Sparekassens lønpolitik foreskriver, at der er fast aflønning og fast honorar. Der indeholdes ikke variable komponenter i løn, pension, honorarer og andet jf. 4.1.1.
 4.1.4. Det anbefales, at hvis der anvendes aktiebaseret aflønning, skal programmerne være revolverende, dvs. tildeles periodisk og bør have en løbetid på mindst 3 år efter tildelingen.  X      Sparekassens lønpolitik foreskriver, at der er fast aflønning og fast honorar. Der indeholdes ikke variable komponenter i løn, pension, honorarer og andet jf. 4.1.1.
 4.1.5. Det anbefales, at aftaler om fratrædelsesgodtgørelse maksimalt udgør en værdi, der svarer til de sidste to års vederlag. 
     Bestyrelsen har vedtaget, at fratrædelsesgodtgørelse ligger under det anbefalede. 
 4.2. Oplysning om vederlagspolitikken
 4.2.1. Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse årligt forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets generalforsamling. X      Sparekassens lønpolitik forelægges repræsentantskabet, og offentliggøres på sparekassens hjemmeside.
 4.2.2. Det anbefales, at aktionærerne på generalforsamlingen godkender forslag til vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.      På sparekassens repræsentantskabsmøde fremlægges bestyrelsens honorar for det igangværende regnskabsår til godkendelse.
 4.2.3. Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken.  
 X      Årsrapporten indeholder oplysninger om vederlag for bestyrelse og direktion.

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision
Anbefaling Følger Følger delvist  Følger ikke  Forklaring på følger/delvist/ikke anbefalingen 
 5.1. Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger 
 5.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici, risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt for selskabets risikostyring. X     Ledelsesberetningen redegør for nævnte risici (jf. regnskabsbekendtgørelsens § 131). Derudover offentliggøres risikorapporten for sparekassen.
  5.2. Whistleblower-ordning
 5.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblowerordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom.  X      I 2014 har sparekassen etableret en ordning for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer jf. FIL §79 b.
 5.3. Kontakt til revisor
 5.3.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen, herunder at bestyrelsen og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med revisor uden, at direktionen er til stede. Tilsvarende gælder for den interne revisor, hvis der er en sådan. X     Revisionsudvalget mødes med revisionen en gang årligt. Revisor fremlægger årsregnskabet for bestyrelsen, derved er der mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
5.3.2. Det anbefales, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem bestyrelsen og revisor på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget.
 
 X      Revisionsplan og honorar fremlægges på revisionsudvalgsmøde, hvorefter dette indstiller til bestyrelsen. Desuden er valg af revision et årligt punkt på dagsordnen på det ordinære repræsentantskabsmøde.
 Finansrådets anbefalinger
 Finansrådets anbefalinger på revisionsområdet

Finansrådets medlemsvirksomheder skal have stor fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører.

F.eks. bør banker, sparekasser og andelskasser stille krav:

- om, at eksterne revisorer har gennemgået efteruddannelse målrettet bankområdet, og

- til de team, som eksterne revisorer bruger, dvs. sammensætningen skal sikre, at der mindst er to erfarne revisorer med i et team med supplerende kompetenceområder. For at være en erfaren revisor skal vedkommende ud over ovennævnte efteruddannelse også have deltaget i revision af en bank gennem minimum 3 år.
    Bestyrelsen og revisionsudvalget har hvert år fokus på ekstern revisors leverancer, og gennemgår planer og omkostninger. Det er dog op til revisor at stille med et kompetent hold, da det afhænger af revisors forhold.