Corporate Governance

Anbefalinger for god selskabsledelse

Denne redegørelse er bestyrelsen for Broager Sparekasses holdning til og forklaring til de anbefalinger, der kommer fra komitéen for god selskabsledelse.

Indledning

Ud over anbefalingerne fra komitéen for god selskabsledelse er medtaget en anbefaling fra Finans Danmark

De punkter, der er afkrydset som ”Selskabet følger” har i højre kolonne en supplerende forklaring. Det understreges, at denne forklaring kun er nærmere omkring emnet, og således ikke på nogen måde udtømmende.

De punkter, der er afkrydset som ”Selskabet følger ikke” har i højre kolonne en forklaring om, hvad sparekassen gør i stedet, eller hvorfor den ikke mener det er et relevant punkt. Der kan også her forekomme ikke-udtømmende forklaringer.

Bestyrelse og direktør står til rådighed for spørgsmål til denne redegørelse. 

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2020.


Regler for god skik

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter
Anbefaling Følger Følger delvist  Følger ikke  Forklaring på følger/delvist/ikke anbefalingen 
1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter
1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at aktionærerne får relevant indsigt i selskabet, og bestyrelsen kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet.  X     Sparekassens generelle holdning er åbenhed. Enhver garant og enhver kunde, vil kunne komme i direkte kontakt med sparekassens formand og direktør.
Generelle forklaringer ift. sparekassens drift og regnskab, offentliggøres som minimum på sparekassens hjemmeside i form af nyheder. Der afholdes årligt et informativt repræsentantskabsmøde for repræsentanter for garanter. Dette møde er ikke vedtægtsbestemt.
Der afholdes årligt et garantmøde, hvortil alle garanter inviteres. På dette møde informeres om sparekassens regnskab og forhold, samt om den finansielle hverdag generelt.
1.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder aktionærer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom.   X     Sparekassens kommunikationspolitik, foreskriver kommunikation til interessenter. Bestyrelsen forholder sig endvidere løbende til kommunikationsspørgsmål. 
1.1.3. Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter.       X Sparekassen offentliggør en halvårs- og en årsrapport iht. gældende regnskabsregler. 
 1.2. Generalforsamling 
1.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen ved tilrettelæggelse af selskabets generalforsamling planlægger afviklingen, så den understøtter aktivt ejerskab.   X     Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed. Der afholdes årligt et ordinært vedtægtsbestemt repræsentantskabsmøde, som giver mulighed for, at der af repræsentanterne kan stilles forslag til behandling (§7, stk. 3). Ligeledes er det bestyrelsens holdning, at de spørgsmål der måtte være altid besvares og behandles sagligt.
1.2.2. Det anbefales, at der i fuldmagter eller brevstemmer til brug for generalforsamlingen gives aktionærerne mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.       X Sparekassens repræsentantskabsmedlemmer har mulighed for at stemme ved fuldmagt, men pengeinstituttets fuldmagtskabelon indeholder ikke mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.
 1.3. Overtagelsesforsøg 
1.3.1. Det anbefales, at selskabet etablerer en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden fra bestyrelsen får begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Beredskabsproceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget.      X Da sparekassen er selvejende, vil overtagelsesforsøg ikke umiddelbart kunne finde sted. Derfor anses det ikke for nødvendigt, at etablere beredskab herfor.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Anbefaling Følger Følger delvist  Følger ikke  Forklaring på følger/delvist/ikke anbefalingen 
2.1. Overordnede opgaver og ansvar
2.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver.
 X    

Der foreligger et årshjul for bestyrelsens opgaver, for derved at sikre, at forhold som forretningsgange,risikoprofil og strategigennemgås og overholdes. Denne opdateres mindst én gang årligt.

 

Sparekassens complianceansvarlige overvåger og sikrer at bestyrelsen overholder lovkrav og interne forskrifter mv., i forbindelse med bestyrelsens varetagelse af hvervet.

 

2.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet.
 X    

Bestyrelsen har et årligt strategiseminar tilknyttet et bestyrelsesmøde. Her forelægges direktionens oplæg til diskussion. Strategien tager udgangspunkt i forretningsmodellen for Broager Sparekasse.

 

2.1.3. Det anbefales, at bestyrelsen påser, at selskabet har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter, at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse samt redegør herfor i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside.
 X    

Bestyrelsen har i forretningsgangene vedtaget retningslinjer for solvens, solvensbehov, overholdelse af tilsynsdiamantens punkter, egenkapitalens størrelse og sammensætning i forhold til garantbevisernes andel heraf samt direktørens beføjelser. Derudover tilføjes, at bestyrelsen årligt lægger op til om der skal ske forrentning af garantkapitalen eller ej. Dette foreslås repræsentantskabet til vedtagelse ifm. vedtagelse af årsregnskabet.

 

2.1.4. Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår og godkender retningslinjer for direktionen, og herunder fastlægger krav til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen.    X     Bestyrelsen udstikker rammer for direktionens arbejdsopgaver i bestyrelsens § 70-instruks. Denne gennemgås en gang årligt jf. føromtalte årshjul. 
2.1.5. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter direktionens sammensætning og udvikling, risici og succesionsplaner.
 
 X   
Direktøren i sparekassen evalueres årligt på et bestyrelsesmøde uden direktørens deltagelse. Der vedtages en gang årligt en forretningsgang for nøglemedarbejdere, i den forbindelse tages bl.a. succesionsplaner tages op, hvor der er tale om ”kritiske” nøglemedarbejdere. Der offentliggøres endvidere årligt en risikorapport fra sparekassen, hvoraf væsentlige risici fremgår. 
 2.2. Samfundsansvar
 2.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar.    X   Sparekassen arbejder meget lokalt, og tager dermed det samfundsansvar, der er naturligt i området. Det drejer sig dels om mangfoldighed, uddannelsespladser, miljø, sponsorbidrag m.v. Det offentliggøres i årsrapporten, hvilke former for socialt ansvar sparekassen har taget, og som er værd at beskrive. Der er ikke vedtaget en decideret politik for samfundsansvar.
 2.3. Formanden og næstformanden for bestyrelsen
2.3.1. Det anbefales, at der vælges en næstformand for bestyrelsen, som fungerer i tilfælde af formandens forfald, og i øvrigt er en effektiv sparringspartner for formanden.     Sparekassen har igennem mange år haft næstformand for bestyrelsen. 
 
2.3.2. Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer om at udføre særlige opgaver for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Beslutninger om formandens eller andre bestyrelsesmedlemmers deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf bør offentliggøres.     Der er endnu ikke opstået situationer, hvor bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer har deltaget i driftsmæssige opgaver. Bestyrelsen følger anbefalingerne, hvis situationen måtte opstå.
 

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering
Anbefaling Følger Følger delvist  Følger ikke  Forklaring på følger/delvist/ikke anbefalingen 
3.1. Sammensætning

3.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen årligt vurderer og i ledelsesberetningen redegør for
• hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver,
• sammensætningen af bestyrelsen, samt
• de enkelte medlemmers særlige kompetencer.

 

 X     Sparekassens generelle holdning er åbenhed. Enhver garant og enhver kunde, vil kunne komme i direkte kontakt med sparekassens formand og direktør.
Generelle forklaringer ift. sparekassens drift og regnskab, offentliggøres som minimum på sparekassens hjemmeside i form af nyheder. Der afholdes årligt et informativt repræsentantskabsmøde for repræsentanter for garanter. Dette møde er ikke vedtægtsbestemt.
Der afholdes årligt et garantmøde, hvortil alle garanter inviteres. På dette møde informeres om sparekassens regnskab og forhold, samt om den finansielle hverdag generelt.
3.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen årligt drøfter selskabets aktiviteter for at sikre en for selskabet relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer samt udarbejder og vedtager en politik for mangfoldighed. Politikken bør offentliggøres på selskabets hjemmeside.  X    

Sparekassens bestyrelse sørger for, gennem politik for ”Måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i spa-rekassens ledelse”, at tage stilling til den kønsmæssige fordeling i bestyrelse og ledelse. (jf. FIL § 79a).

 

Alderssammensætningen i besty-relsen afspejles af alderssam-mensætningen i repræsentant-skabet, som er demokratisk fastsat via valg til repræsentantskab blandt garanter.

 

Der er desuden vedtaget en poli-tik for mangfoldighed, hvorved bestyrelsen sikrer sig at den nød-vendige faglighed og viden altid er tilstede i bestyrelsen. Politikken sikrer samtidig diversiteten i personprofilerne i bestyrelsen, hvorved gruppetænkning fore-bygges.

 

3.1.3. Det anbefales, at bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen gennemføres ved en grundig og for bestyrelsen transparent proces, der er godkendt af bestyrelsen. Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater bør der, ud over behovet for kompetencer og kvalifikationer, tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed.
 
 X     Indstillinger af kandidater til be-styrelsen behandles i en åben og fri dialog i bestyrelsen. Der tages behørigt hensyn til de kompeten-cer, der er behov for jf. 3.1.1, samt muligheden for bedst muligt at opfylde retningslinier og krav om mangfoldighed.
3.1.4. Det anbefales, at der sammen med indkaldelsen til generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, ud over det i lovgivningen fastlagte udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes
• øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder, og

• krævende organisationsopgaver.

Derudover skal det oplyses, om kandidaterne til bestyrelsen anses for uafhængige.

    Sparekassens bestyrelse lader den enkelte kandidat præsentere sig på repræsentantskabsmødet, da der også er mulighed for at opstille sig eller andre på selve mødet.
3.1.5. Det anbefales, at medlemmer af et selskabs direktion ikke er medlem af bestyrelsen, samt at en fratrædende administrerende direktør ikke træder direkte ind som formand eller næstformand i bestyrelsen for samme selskab.
 
 X  
Det er bestyrelsens klare målsætning, at anbefalingen efterleves.
3.1.6. Det anbefales, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.     Jf. vedtægternes § 10 stk. 2, sker valg til bestyrelsen for en periode af 4 år. Hvert år afgår to bestyrelsesmedlemmer, hvorfor der er en løbende kontinuitet og stabilitet i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer kan gen-opstille efter endt valgperiode.
3.2. Bestyrelsens uafhængighed
3.2.1. Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. For at være uafhængig må den pågældende ikke:
• være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,
• indenfor de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen,
• repræsentere eller have tilknytning til en kontrollerende aktionærs interesser,
• inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,
• være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner i samme selskab som den generalforsamlingsvalgte revisor,
• være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet,
• have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller
• være i nær familie med personer, som ikke betragtes som uafhængige.

Uanset at et bestyrelsesmedlem ikke er omfattet af ovenstående kriterier, kan de være andre forhold, der gør, at bestyrelsen beslutter, at et eller flere medlemmer ikke kan betegnes som uafhængige.
 
Jf. 3.1.6 er der kontinuitet i bestyrelsen. Bestyrelsen er til enhver tid opmærksom på betydningen af uafhængighed.

Hele den nuværende bestyrelse anses for at være uafhængig.

Ligeledes er repræsentantskabsmedlemmerne uafhængige.
 
3.3. Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelseshverv
3.3.1. Det anbefales, at hvert enkelt medlem af bestyrelsen vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende hverv, således at vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at hvert enkelt hverv kan udføres på en for selskabet tilfredsstillende vis.     Bestyrelsesarbejdet fordrer, at bestyrelsesmedlemmerne yder en aktiv indsats og dermed bruger den tid og de ressourcer, der er behov for. Det er det enkelte bestyrelsesmedlem selv, der vurderer hvorvidt vedkommende har tilstrækkelig tid til at varetage hvervet ift. sparekassens størrelse og kompleksitet.
3.3.2. Det anbefales, at ledelsesberetningen udover det i lovgivningen fastlagte indeholder følgende oplysninger om medlemmerne af bestyrelsen:
• den pågældendes stilling,
• den pågældendes alder og køn,
• den pågældendes kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet,
• om medlemmet anses for uafhængigt,
• tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen,
• udløbet af den aktuelle valgperiode,
medlemmets deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder,
• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder samt
• krævende organisationsopgaver, og
• det antal aktier, optioner, warrants og lignende i selskabet og de med selskabet koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret.  
    Der kan ikke tegnes aktier i sparekassen, hvorfor intet bestyrelsesmedlem har en aktiepost. Ledelsesberetningen indeholder oplysning om stilling, alder, køn, tidspunkt for indtræden og udløb af den aktuelle periode samt ledelsesposter.
 
3.3.3. Det anbefales, at den årlige evalueringsprocedure, jfr. afsnit 3.5, indeholder en vurdering af, hvad der anses som et rimeligt niveau for antallet af andre ledelseserhverv, hvor der tages hensyn til både antal, niveau og kompleksitet for de enkelte andre ledelseserhverv.     Der foretages en årlig evaluering af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, men der er ikke fastlagt en grænse for, hvor mange bestyrelsesposter, det enkelte medlem må bestride.
3.4. Ledelsesudvalg (eller -komitéer)
3.4.1. Det anbefales, at selskabet på selskabets hjemmeside offentliggør:
• ledelsesudvalgenes kommissorier,
• udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg, samt
• navnene på medlemmerne af det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, samt oplysning om, hvem der er de uafhængige medlemmer, og hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer.
    Bestyrelsen har ikke nedsat udvalg. Behovet for nedsættelse af udvalg vurderes løbende, men det er set i forhold til pengeinstituttets forretningsmodel, størrelse og kompleksitet ikke indtil videre fundet aktuelt.

Der afholdes typisk bestyrelsesmøde hver måned, og bestyrelsen lægger stor vægt på, at så mange medlemmer som muligt deltager i møderne, og deltagelse i bestyrelsesarbejdet og møderne evalueres i bestyrelsen i forbindelse med de årlige kompetenceevalueringer.
 
3.4.2. Det anbefales, at flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er uafhængige.      Der er ingen bestyrelsesudvalg, men bestyrelsen agter at følge anbefalingen ved nedsættelse af udvalg.
3.4.3. Det anbefales, at der blandt bestyrelsens medlemmer nedsætter et revisionsudvalg, og at der udpeges en formand for udvalget, der ikke er formand for bestyrelsen.       Jf. pkt. 3.4.1 har sparekassen et revisionsudvalg. Bestyrelsesformand og formand for revisionsudvalget er ikke sammenfaldende. Et medlem af udvalget har desuden kompetencer som særligt kyndigt medlem.
3.4.4. Det anbefales, at revisionsudvalget inden godkendelsen af årsrapporten og anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer til bestyrelsen om:
• regnskabspraksis på de væsentligste områder,
• væsentlige regnskabsmæssige skøn,
• transaktioner med nærtstående parter, og
• usikkerhed og risici, herunder også i relation til forventningerne for det igangværende år.
     Revisionsudvalget gennemgår de anbefalede punkter forud for godkendelse af årsrapporten.
3.4.5. Det anbefales, at revisionsudvalget:

• årligt vurderer behovet for en intern revision, og i givet fald, fremkommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision, og den interne revisions budget,
• påser, at der, hvis der er etableret en intern revision, foreligger en funktionsbeskrivelse for denne, der er godkendt af bestyrelsen,
• påser, at der, hvis der er etableret en intern revision, bliver tilført tilstrækkelige ressourcer og kompetencer hertil for at udføre arbejdet, og
• overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger.

     Revisionsudvalget vurderer årligt om sparekassen har behov for intern revision. Indtil videre har udvalget vurderet, at der ikke er behov.
3.4.6. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, som mindst har følgende forberedende opgaver:
• beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer,
• årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer,
• årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom,
• indstilling af kandidater til bestyrelsen og direktionen, og
• foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer.  
 
     Bestyrelsen overvejer løbende behov for udvalg, herunder også nomineringsudvalg. Der sker årligt evaluering af bestyrelsen og direktionen. Desuden beskrives bestyrelsens kompetenceprofiler. I denne proces indgår implicit denne anbefaling.
3.4.7. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg, som mindst har følgende forberedende opgaver:
• indstille vederlagspolitikken (herunder ”Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning”) for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse,
• fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen oppebærer fra andre virksomheder i koncernen, og
• indstille en vederlagspolitik, der generelt gælder i selskabet, og bistå med forbedrelse af den årlig vederlagsrapport.
 
    Sparekassen har ikke nedsat et vederlagsudvalg. Hele bestyrelsen er med i beslutning om den samlede lønpolitik.
 
3.4.8. Det anbefales, at et vederlagsudvalg undgår at anvende samme eksterne rådgivere som direktionen i selskabet.      X  Sparekassen har ikke nedsat et vederlagsudvalg. Hvis sparekassen agter at gøre det fremover, er det hensigten, at anbefalingen følges.
 3.5. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 
 3.5.1. Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure for en årlig vurde-ring af den samlede bestyrelse og de individuelle medlemmer. Der bør inddrages ekstern bistand minimum hver tredje år. I evalueringen bør bl.a. indgå vurdering af:

• bidrag og resultater,
• samarbejde med direktionen,
• formandens ledelse af bestyrelsen,
• bestyrelsens sammensætning (herunder kompetencer, mang-foldighed og antal medlemmer),
• arbejdet i udvalgene og udvalgsstrukturen, og
• arbejdets tilrettelæggelse og kvaliteten af materiale, der tilgår bestyrelsen

Evalueringsproceduren samt overordnede konklusioner bør beskrives i ledelsesberetningen og på selskabets hjemmeside. Formanden bør re-degøre for bestyrelsesevalueringen, herunder processen og overordne-de konklusioner på generalforsamlingen forud for valg til bestyrelsen.

     Sparekassen følger den lovgivning der findes på området for bestyrelsens kompetencer og selvevaluering (FIL § 70, stk. 4,og Ledelsesbekendtgørelsens § 3), hvilket bestyrelsen indtil videre finder tilstrækkeligt.
 
3.5.2.  Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte kriterier. Desuden bør bestyrelsen vurdere behovet for ændringer i direktionens struktur og sammensætning af direktionen under hensyntagen til selskabets strategi.
 X      Direktørens arbejde og samarbejde med bestyrelsen evalueres en gang årligt af bestyrelsen uden direktørens tilstedeværelse.
3.5.3. Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør, samt at resultatet af evalueringen forelægges for bestyrelsen.  X     Tilbagemelding på evaluering af direktionen, foretages af den samlede bestyrelse.

4. Ledelsens vederlag
Anbefaling Følger Følger delvist  Følger ikke  Forklaring på følger/delvist/ikke anbefalingen 
4.1. Vederlagspolitikkens form og indhold
 4.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der indeholder
• en detaljeret beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen,
• en begrundelse for valget af de enkelte vederlagskomponenter, og
• en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter, og
• en redegørelse for sammenhængen mellem vederlagspolitikken og selskabets langsigtede værdiskabelse og relevante mål herfor.
Vederlagspolitikken bør minimum hvert fjerde år samt ved hver væsentlig ændring, godkendes på generalforsamlingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside.
     Sparekassen følger lovgivningen på området FIL § 77 a. Der er udarbejdet en lønpolitik, som opdateres årligt, og som offentliggørespå sparekassens hjemmeside.

Bestyrelsen modtager fast honorar.Direktør modtager fast løn inkl. pension.

Der udbetales ikke variable løndele til bestyrelse og direktion,hverken som løn, aktier, optioner,pension eller andet.
 4.1.2. Det anbefales, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter,
• fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggelse,
• sikres en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt,
• er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af variable dele,
• sikres, at variabelt vederlag ikke kun består af kort- og langsigtede vederlagsdele, og at langsigtede vederlagsdele skal have en optjenings- eller modningsperiode på mindst 3 år, og
• sikres en mulighed for selskabet for at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende viser sig fejlagtige.

     Sparekassens lønpolitik foreskriver, at der er fast aflønning og fast honorar. Der indeholdes ikke variable komponenter i løn, pension, honorarer og andet jf. 4.1.1.
 4.1.3. Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptioner- eller tegningsoptioner.      Sparekassens lønpolitik foreskriver, at der er fast aflønning og fast honorar. Der indeholdes ikke variable komponenter i løn, pension, honorarer og andet jf. 4.1.1.
 4.1.4. Det anbefales, at hvis der i relation til langsigtede incitamentsprogrammer anvendes aktiebaseret aflønning, bør programmerne have en optjenings- eller modningsperiode på mindst 3 år efter tildeling og være revolverende, dvs. med periodisk tildeling.  X      Sparekassens lønpolitik foreskriver, at der er fast aflønning og fast honorar. Der indeholdes ikke variable komponenter i løn, pension, honorarer og andet jf. 4.1.1.
 4.1.5. Det anbefales, at den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden inkl. fratrædelsesgodtgørelse ikke overstiger to års vederlag inkl. alle vederlagsandele.
     Bestyrelsen har vedtaget, at fratrædelsesgodtgørelse ligger under det anbefalede. 
 4.2. Oplysning om vederlagspolitikken
 4.2.1. Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse årligt forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets generalforsamling. X      Sparekassens lønpolitik forelægges repræsentantskabet, og offentliggøres på sparekassens hjemmeside.
 4.2.2. Det anbefales, at aktionærerne på generalforsamlingen behandler forslag om godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.      På sparekassens repræsentantskabsmøde fremlægges bestyrelsens honorar for det igangværende regnskabsår til godkendelse.
 4.2.3. Det anbefales, at selskabet udarbejder en vederlagsrapport, der indeholder oplysninger om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen og associerede virksomheder i de seneste tre år, herunder oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og at der redegøres for sammenhængen mellem vederlaget og selskabets strategi og relevante mål herfor.

Vederlagsrapporten bør offentliggøres på selskabets hjemmeside.

 X      Årsrapporten indeholder oplysninger om vederlag for bestyrelse og direktion. Årsrapporten offentliggøres på sparekassens hjemmeside.

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision
Anbefaling Følger Følger delvist  Følger ikke  Forklaring på følger/delvist/ikke anbefalingen 
5.1. Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger 
5.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici, risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt for selskabets risikostyring. X     Ledelsesberetningen redegør for nævnte risici (jf. regnskabsbekendtgørelsens § 131). Derudover offentliggøres risikorapporten for sparekassen.
5.2. Whistleblower-ordning
5.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen etablerer en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom.  X     Sparekassen har etableret en ordning for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer jf. FIL §79 b.
5.3. Kontakt til revisor
5.3.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem den generalforsamlingsvalgte revisor og bestyrelsen, herunder at bestyrelsen og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med den generalforsamlingsvalgte revisor uden, at direktionen er til stede. Tilsvarende gælder for den interne revisor, hvis der er en sådan. X     Revisionsudvalget mødes med revisionen en gang årligt. Revisor fremlægger årsregnskabet for bestyrelsen, derved er der mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
5.3.2. Det anbefales, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem bestyrelsen og revisor på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget.
 
 X      Revisionsplan og honorar fremlægges på revisionsudvalgsmøde, hvorefter dette indstiller til bestyrelsen. Desuden er valg af revision et årligt punkt på dagsordnen på det ordinære repræsentantskabsmøde.